ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG CÔNG BỐ  VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI  CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Chiều ngày 05/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Trưởng phòng Nội vụ. 

1  2...