Danh mục hộp thư điện tử UBND huyện Chưprông

1. Hộp thư của cơ quan, tổ chức:
STT Tên đơn vị Đại chỉ email Ghi chú
A. Cấp huyện
1 Văn Phòng HĐND&UBND huyện vpubnd.chuprong@gialai.gov.vn  
2 Phòng Nội vụ noivu.chuprong@gialai.gov.vn  
4 Phòng Văn hóa và Thông tin vhtt.chuprong@gialai.gov.vn  
5 Phòng Tài Nguyên và Môi trường tnmt.chuprong@gialai.gov.vn  
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.chuprong@gialai.gov.vn  
7 Phòng Y tế yte.chuprong@gialai.gov.vn  
8 Phòng Dân tộc dantoc.chuprong@gialai.gov.vn  
9 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nnptnt.chuprong@gialai.gov.vn  
10 Thanh tra huyện thanhtra. chuprong@gialai.gov.vn  
11 Phòng Tư pháp tuphap.chuprong@gialai.gov.vn  
12 Phòng Tài chính - Kê hoạch tckh.chuprong@gialai.gov.vn  
13 Hội chữ thập đỏ huyện hctd.chuprong@gialai.gov.vn  
14 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao ttvhtttt.chuprong@gialai.gov.vn  
15 Ban quản lý dự án đẩu tư và xây dựng bqldadtxd.chuprong@gialai.gov.vn  
16 Văn phòng đăng ký sử dụng đất vpdkqsdd.chuprong@gialai.gov.vn  
17 Một cửa điện tử huyện Chư Prông mcdt.chuprong@gialai.gov.vn  
B. Cấp xã
1 UBND thị trấn Chư Prông ttchuprong.chuprong@gialai.gov.vn  
2 UBND xã Ia Băng xaiabang.chuprong@gialai.gov.vn  
3 UBND Ia Bang iabang.chuprong@gialai.gov.vn  
4 UBND xã Ia Tôr iator.chuprong@gialai.gov.vn  
5 UBND xã Ia Vê iave.chuprong@gialai.gov.vn  
6 UBND xã Ia Pia iapia.chuprong@gialai.gov.vn  
7 ƯUBND xã Ia Ga iagaxhuprong@gialai.gov.vn  
8 UBND xã Ia Lâu ialau.chuprong@gialai.gov.vn  
9 UBND xã Ia Piơr iapior.chuprong@gialai.gov.vn  
10 UBND xã Ia Mơr iamor.chuprong@gialai.gov.vn  
11 UBND xã Ia Me iame.chuprong@gialai.gov.vn  
12 UBND xã Ia Bòong iaboong.chuprong@gialai.gov.vn  
13 UBND xã Iă Puch iapuch.chuprong@gialai.gov.vn  
14 UBND xã Ia Drăng iadrang.chuprong@gialai.gov.vn  
15 ƯBND xã Bình Giáo binhgiao.chuprong@gialai.gov.vn  
16 UBND xã Thăng Hưng thanghung.chuprong@gialai.gov.vn  
17 UBND xã Bàu Cạn baucan.chuprong@gialai.gov.vn  
18 UBND xã Ia Phìn iaphin.chuprong@gialai.gov.vn  
19 UBND xã Ia Kly iakly.chuprong@gialai.gov.vn  
20 UBND xã Ia O iao.chuprong@gialai.gov.vn  

2. Hộp thư cá nhân:
STT Tên phòng ban Họ và tên cán bộ,
công chức, viên chức
chức vụ
Địa chỉ email cán bộ, công chức
1 HĐND huyện Bùi Viết Hội Chủ tịch Hoibv.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Vũ Tú Phó Chủ tịch Tupv.chuprong@gialai.gov.vn
Siu H’Ler Uỷ viên thường trực Hlers.chuprong@gialai.gov.vn
2 UBND huyện Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch Dungna.chuprong@gialai.gov.vn
Từ Ngọc Thông Phó Chủ tịch Dungna.chuprong@gialai.gov.vn
Ksor Việt Phó Chủ tịch vietks.chuprong@gialai.gov.vn
3 Văn phòng HĐND và UBND huyện Trần Như Thông Phó Chánh văn phòng Thongtn.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Quyết Thắng Phó Chánh văn phòng Thangtq.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Phó Chánh văn phòng Thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Huỳnh Trọng Mỹ Phó Chánh văn phòng Myht.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Thị Linh Phương Chuyên viên Phuonghtl.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Liên Chuyên viên lienpt.chuprong@gialai.gov.vn
Vũ Thị Minh Cán sự Minhvt.chuprong@gialai.gov.vn
Siu H’Liu Chuyên viên Hlius.chuprong@gialai.gov.vn