Chư Prông: Nhìn lại một năm công tác xây dựng Đảng

21/02/2019
Một trong  những điểm sáng trong năm 2018 chính là Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã và đang được Đảng bộ huyện triển khai sâu rộng đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong năm 2018, đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 năm 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện; Cuộc thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện.
 

 
Những buổi đối thoại, lắng nghe nhân dân luôn được Ban Thường vụ HU tổ chức tận các thôn làng.


Những buổi đối thoại, lắng nghe nhân dân luôn được
Ban Thường vụ HU tổ chức tận các thôn làng

Hiện nay toàn Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác tổ chức, cán bộ gắn với củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị huyện và cơ sở. Chú trọng thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Tập trung chuẩn hóa đội ngũ công chức tại cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị góp phần nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Tăng cường công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên nông thôn, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phát triển đảng viên bình quân hàng năm tăng từ 6-8% so với tổng số đảng viên, tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với thành lập chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Năm 2018 đã kết nạp 224 quần chúng vào Đảng và chuyển đảng viên chính thức cho 226 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 3.943 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thực hiện chặt chẽ và đúng quy trình; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đi đôi với đó, đảng bộ huyện Chư Prông còn chú trọng đến công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng. Ban chấp hành đảng bộ huyện đã xây dựng quy chế làm việc ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ và chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, trên cơ sở đó đã phân định rõ vai trò lãnh đạo của đảng, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, quá trình lãnh đạo đảng bộ huyện đã chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra theo dõi, đúc rút kinh nghiệm... Đổi mới quy trình ra nghị quyết đảm bảo tính khoa học, phát huy dân chủ và vai trò tham mưu của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chú trọng chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp gắn với kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện theo quy định. 
Kiên quyết xử lý những tập thể và cá nhân sai phạm là điều mà Đảng bộ huyện quyết liệt chỉ đạo. Làm tốt công tác kiểm tra đã góp phần đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện có kết quả cao các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát hiện và kịp thời uốn nắn những lệch lạc, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong năm  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 32 tổ chức đảng và 22 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng và 13 đảng viên, đạt 100% Kế hoạch; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 01 tổ chức đảng; giám sát 03 tổ chức đảng, 04 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 03 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng (khiển trách) và 13 đảng viên (cảnh cáo: 01 trường hợp; cách chức: 01 trường hợp; khiển trách: 11 trường hợp). 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” trong những năm qua, công tác dân vận của huyện có chuyển biến tích cực; nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được nâng lên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa, tăng cường lãnh đạo công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường xuống cơ sở định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức tự lực, tự cường; khắc phục tư tưởng ỷ lại của một bộ phận cán bộ và nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, là năm có tính chất quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra; do đó, toàn Đảng bộ huyện sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá và ổn định. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị và xây dựng cánh đồng lớn; kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết phát triển cây dược liệu trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư; khuyến khích đầu tư khởi nghiệp. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.
                                                                                            Bài: Khánh Linh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png