cctc-(1).png
ĐẢNG ỦY

 
 
1. Ông: TÔ ĐÌNH HUY.
​- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
- Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Là người có trách nhiệm cao nhất trong Đảng ủy, Ban Thường vụ; cùng đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trước đảng bộ và nhân dân trong xã về sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực ở địa phương.
- Nắm vững chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để quán triệt trong đảng ủy và vận dụng đúng đắn sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đề xuất những vấn đề trọng yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh để các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra BCH thảo luận, quyết định.
- Thay mặt đảng ủy chủ trì các công việc của đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các hội nghị của đảng ủy, Ban Thường vụ  đảng uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy, hội nghị giao ban với các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ tiếp theo. Trực tiếp làm Bí thư Chi bộ Quân sự xã.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành; giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đảng ủy.
- Chỉ đạo đồng chí Phó bí thư Thường trực giải quyết công việc hàng ngày của đảng bộ, chỉ đạo đồng chí Phó bí thư – CT.UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của đảng bộ xã có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
- Chỉ đạo sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác lớn của địa phương. Thay mặt đảng ủy báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của đảng ủy theo đúng chế độ báo cáo quy định.
- Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  đảng ủy ký các nghị quyết và các văn bản của đảng bộ và Ban Thường vụ đảng ủy.
 
  2. Ông: KPUIH NHU.
​- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã
- Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.
Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.
Giải quyết công việc hàng ngày của đảng bộ, chỉ đạo đồng chí Phó bí thư – CT.UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của đảng bộ xã có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương khi đồng chí Bí thư đảng ủy chỉ đạo.
Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy ký các văn bản của đảng bộ và Ban Thường vụ đảng ủy khi được đồng chí Bí thư ủy quyền.


 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  1.ÔNG: NGUYỄN VĂN LAI
Chức vụ: PCT.HĐND xã
Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
Nhiệm vụ:
-Giúp CT.HĐND thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của CT.HĐND.
-Phối hợp với UBND, UBMTTQ và tổ ĐB HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã thực hiện và triển khai các mặt công tác liên quan đến HĐND.
-Cùng với CT.HĐND chủ tọa và điều hành các kỳ họp của HĐND xã
-Đôn đốc và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân
-Chuẩn bị các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ đối với hoạt động của HĐND xã
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
  1. ÔNG: NGUYỄN XUÂN PHÙNG.
​- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
-Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân. Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
- Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng địa  phương, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm;
- Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ, các ngành dịch vụ phục vụ cho phát triển kinh tế - Tài chính và ngân sách; Xây dựng cơ bản, hoạt động đầu tư; Hoạt động đối ngoại;
- Nông nghiệp, tài nguyên, khoáng sản; Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư;
- Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn thuộc lĩnh vực kinh tế; Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo; Giải quyết việc làm; An sinh xã hội; Chỉ đạo chung thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia;Quốc phòng và An ninh;  An toàn giao thông; Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; Công tác  tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác cải cách hành chính; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.
- Phụ trách và theo dõi các bộ phận và cán bộ, công chức: Công an;  Ban chỉ huy quân sự; Công chức Tài chính-kế toán; Công chức Văn phòng-thống kê; Hai công chức Địa chính-xây dựng; Các hội đồng, ban kiêm nhiệm của xã (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch, Trưởng ban );
- Giữ mối quan hệ giữa UBND xã với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, phối hợp với UBMTTQ xã và các đoàn thể của xã, các doanh nghiệp trên địa bàn xã.
- Phụ trách các thôn, làng: làng Doắch, làng Anéh, Hlang Ngol.
  2. Ông: GIÁP HỒNG SINH.
​- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
- Địa chỉ thư công vụ: iave chuprong@gialai.gov.vn
Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau đây:
- Giúp Chủ tịch UBND xã phụ trách và chỉ đạo quản lý, điều hành các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ và du lịch; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; Ytế; Dân số, gia đình, trẻ em; Lao động, thương binh và xã hội; Giáo dục và đào tạo nghề; Dân tộc và Tôn giáo.
- Giúp Chủ tịch UBND trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.
 - Phụ trách và theo dõi các bộ phận, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách: Công chức Văn hóa-thông tin; Công chức Lao động-thương binh & xã hội; Công chức Tư pháp – hộ tịch; Cán bộ Thú y-chăn nuôi; Cán bộ Dân tộc-Tôn giáo; Hội Người Cao tuổi; Hội Chữ thập đỏ; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội Khuyến học; Trạm Y tế, Trung tâm học tập cộng đồng và các trường học trực thuộc; các hội thuộc lĩnh vực phụ trách và các hội đồng, ban kiêm nhiệm của xã ( thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã phân công làm Chủ tịch, Trưởng ban ).
- Phụ trách các thôn, làng: thôn Tân Thủy, thôn Đồng Hải, làng Ongol.
  3. ÔNG: VÕ TRƯỜNG VŨ.
​- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội
- Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông.
  4. BÀ: PHẠM THỊ OANH
​- Chức vụ: Văn phòng – thống kê
- Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND xã với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy chế “một cửa”.   Giúp UBND xã thực hiện công tác tiếp dân, nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân cấp có thẩm quyền giải quyết. Thủ quỹ cơ quan.
Giúp việc cho TT HĐND xã, thực hiện tổ chức kỳ họp, đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của HĐND, các công việc khác của HĐND. Giúp HĐND-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND xã giao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  5. BÀ: HOÀNG THỊ QUY
​- Chức vụ: VP-TK
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND xã trong việc chỉ đạo điều hành công việc, giúp UBND xã xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền xem xét. Giúp UBND xã thực hiện công tác Quản lý nhân sự, công tác thanh niên. Xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của UBND xã và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc. Xây dựng báo cáo của Ủy ban. Quản lý Công văn , sổ sách, giấy tờ, quản lý lập hồ sơ lưu trữ; Thống kê; Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. quản lý con dấu của UBND xã Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Dân tộc và Tôn giáo xã.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
  6. ÔNG: NGUYỄN VĂN DŨNG
​- Chức vụ: TP- HT
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận con nuôi, thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; Đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ tư pháp; Lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;
Thực hiện một số việc quốc tịch tại cấp xã theo quy định của pháp luật;
Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật;
Thực hiện nhiệm vụ tại “ bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả”;
Theo dõi và quản lý việc cấp phát thẻ Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  7. Ông: NGUYỄN BÁU
​- Chức vụ: TP-HT
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Giúp UBND xã soạn thảo chương trình, kế hoạch, quyết định về công tác tư pháp cấp xã theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt;Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan tư pháp cấp trên.
 Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã; hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
Theo dõi báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã với phòng tư pháp cấp huyện.
Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã tiếp cận pháp luật theo quy định;
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cở sở; cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên tổ Hòa giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thực hiện Ngày pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở xã;
Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp được cấp trên giao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  8. Bà: HUỲNH THỊ MỸ HƯƠNG
​- Chức vụ: TC-KT
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
Giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng,  lập dự toán thu chi ngân sách xã, phân bổ dự toán thu chi, quyết toán ngân sách; báo cáo tài chính, công khai tài chính, theo dõi tài sản công; thực hiện theo quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Làm công tác bảo hiểm.
Làm công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Luật xây dựng. Các quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  9. Ông: NGUYỄN TRÍ NHÂN
​- Chức vụ: ĐC-XD
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
Nhiệm vụ:
-Thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.
- Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định.
-  Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và địa giới hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định hồ sơ, trình UBND xã việc cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Tham gia hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của dân về đất đai, để giúp UBND có thẩm quyền giải quyết; tham mưu tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai; thực hiện chế độ báo, thống kê đất đai theo thời gian và biểu mẫu quy định.
- Quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.
- Phụ trách công tác bảo vệ rừng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
  10. Ông: GIÁP THÀNH LUÂN
​- Chức vụ: ĐC-NN&MT
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho UBND xã chuyên trách về công tác nông nghiệp (theo dõi việc sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương…).
- Đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến môi trường như: Điều tra những khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các nguồn gây ô nhiễm môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tìm cách xử lý, hoà giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn nhân lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra theo phân công của UBND huyện; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của xã;
- Thực hiện đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo uỷ quyền của UBND cấp huyện.
- Tham mưu trong việc xây dựng nông thôn mới ở xã.
- Theo dõi, vận động nhân dân sử dụng nước tưới phù hợp đảm bảo nước tưới đủ, tiết kiệm; vận động nhân dân khơi thông dòng chảy của các kênh, mương, suối. Báo cáo  UBND xã về tình hình nước tưới các kênh, mương, suối. Kiểm tra, tham mưu UBND xã xử phạt cá nhân tập thể vi phạm như ngăn cản, đục phá dòng chảy của các kênh, mương, suối. Xây dựng kế hoạch chương trình và triển khai thực hiện việc quản lý đường GTNT; vận động nhân dân mở rộng đường làng ngõ xóm; vận động nhân dân đóng góp tiền, công xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  11. Ông: RƠ CHÂM EH
​- Chức vụ: Trưởng công an xã
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  12. Ông: PHAN HOÀNG DIỆU
​- Chức vụ: Trưởng BCHQS xã
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 
  13. Bà: TRỊNH THỊ CẨM THẠCH
​- Chức vụ: VH-XH xã
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hộitheo quy định của pháp luật.
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của ủy ban Nhân dân xã, hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, xây dựng trình ủy ban Nhân dân xã chương trình nhiệm vụ công tác lao động - Thương binh và Xã hội tháng, qúi, năm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cấp xã;
Thống kê nắm nguồn lao động của xã để giúp ủy ban Nhân dân cân đối nguồn lao động, sắp xếp giải quyết việc làm cho người lao động.
Nắm số lượng, tình hình đối tượng chính sách xã hội : thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công giúp đỡ cách mạng, quân nhân phục viên chuyển ngành, người nghỉ hưu, người tàn tật, già yếu không còn người thân chăm sóc, trẻ mồ côi, những người gặp khó khăn hiểm nghèo để đề xuất các biện pháp trợ giúp nhằm ổn định đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Thực hiện việc chi trả các khoản trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách lao động - thương binh và xã hội; tham gia thực hiện việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội .
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ đối tượng chính sách xã hội.
Quản lý nhà bảo trợ xã hội (nếu có) và tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng chính sách xã hội tại cộng đồng.
Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã theo qui định hiện hành.
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm tổ chức thực hiện có kết quả chương trình xóa đói giảm nghèo.
Tổ chức điều tra thực trạng mức sống của các hộ dân cư, tổ chức xây dựng các kế hoạch để thực hiện mục tiêu của chương trình đúng theo các chủ trương chính sách của Nhà nước.
Vận động và huy động nguồn vốn để xây dựng quỹ XĐGN. Kiểm tra tham mưu cho Chủ tịch UBND việc các đối tượng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Tham mưu UBND xã sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả. Đôn đốc, kiểm tra việc tố chức thực hiện xóa đói giảm nghèo ở các thôn.
Kiêm nhiệm chủ tịch hội Chữ thập đỏ theo quy định của nhà nước.
 
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
  1. Ông: SIU NAM
​- Chức vụ: CT.UBMTTQVN xã
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước UBMTTQ huyện, Đảng ủy xã về mọi mặt hoạt động của UBMTTQ xã, chủ trì hội nghị Ban thường trực, ủy viên, UBMTTQ xã thay mặt BTT ký các văn bản báo cáo gửi lên Đảng ủy- HĐND- UBND.
  2. Ông: NGUYỄN ĐỨC CHIẾN
​- Chức vụ: CT.Hội CCB xã
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Là người lãnh đạo cao nhất được BCH bầu ra và thay mặt cho Thường trực BCH quản lý, duy trì mọi hoạt động của Hội theo điều lệ hội, quy chế hoạt động hội cơ sở, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, huyện hội, BCH cũng như thường trực về mọi hoạt động của hội. Chủ trì các cuộc họp BCH, thường trực và toàn hội. Đại diện cho tổ chức hội quan hệ, tổ chức hoặc phối hợp với các đoàn thể, ban ngành trong hệ thống chính quyền và cấp ủy Đảng.
Trực tiếp ký các văn bản, nghị quyết, báo cáo, thông báo, kế hoạch hoạt động gửi Đảng ủy, hội cấp trên và các chi hội. Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động và báo cáo với cấp trên theo quy định.
Quyết định các vấn đề xảy ra đột xuất, ngoài kế hoạch dự kiến và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, thường trực, BCH và hội viên về các quyết định của mình.
  3. Ông: RƠ MAH PUL
​- Chức vụ: Bí thư ĐTN xã
- Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Huyện Đoàn về công tác Đoàn ,chịu trách nhiệm công tác đối nội, đối ngoại, chủ trì công việc của BCH, BTV Đoàn xã theo quy chế.
Chủ trì công việc của BTV, BCH, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp trên, nghị quyết BCH, trực tiếp chỉ đạo các công tác trong từng giai đoạn.
Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của BTV và BCH.
Phụ trách công tác tư tưởng Đoàn viên, công tác xây dựng Đoàn, công tác phát triển Đảng.
Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đoàn, nhất là trong BCH, BTV Đoàn.
Thay mặt BTV, BCH duyệt và ký các văn bản.
  4. Bà: Y VÂN
​- Chức vụ: CT. Hội LHPN xã
- Địa chỉ thư công vụ: iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Chủ tịch là người đứng đầu tổ chức hội cấp xã chịu trước BCH phụ nữ xã, trước cấp ủy địa phương và hội cấp trên về phong trào phụ nữ, công tác hội.
Có nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động, điều hành giải quyết công việc của hội, tham mưu đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ hội. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kiểm tra.
Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, chế độ chính sách.Chỉ đạo sơ tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các chủ trương, Nghi quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Trực tiếp chỉ đạo đồng chí phó chủ tịch: thay mặt BCH, BTV ký các quyết định và các văn bản của BCH, BTV hội.
 
  5. Ông: ĐINH QUANG TUYẾN
​- Chức vụ: CT.Hội ND xã
- Địa chỉ thư công vụ: Iavechuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Hội cấp trên về công tác Hội và phong trào nông dân của  xã; phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác cán bộ chủ chốt của Hội; chỉ đạo hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân;
     
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png