htdt-(1).jpg


 
 
1. Hộp thư của cơ quan, tổ chức:
STT Tên đơn vị Đại chỉ email Ghi chú
A. Cấp huyện
1 UBND huyện Chư Prông ubndchuprong@gialai.gov.vn  
2 Văn Phòng HĐND&UBND huyện vpubnd.chuprong@gialai.gov.vn  
3 Phòng Nội vụ noivu.chuprong@gialai.gov.vn  
4 Phòng Văn hóa và Thông tin vhtt.chuprong@gialai.gov.vn  
5 Phòng Tài Nguyên và Môi trường tnmt.chuprong@gialai.gov.vn  
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.chuprong@gialai.gov.vn  
7 Phòng Y tế yte.chuprong@gialai.gov.vn  
8 Phòng Dân tộc dantoc.chuprong@gialai.gov.vn  
9 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nnptnt.chuprong@gialai.gov.vn  
10 Thanh tra huyện thanhtra. chuprong@gialai.gov.vn  
11 Phòng Tư pháp tuphap.chuprong@gialai.gov.vn  
12 Phòng Tài chính - Kê hoạch tckh.chuprong@gialai.gov.vn  
13 Hội chữ thập đỏ huyện hctd.chuprong@gialai.gov.vn  
14 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao ttvhtttt.chuprong@gialai.gov.vn  
15 Ban quản lý dự án đẩu tư và xây dựng bqldadtxd.chuprong@gialai.gov.vn  
16 Văn phòng đăng ký sử dụng đất vpdkqsdd.chuprong@gialai.gov.vn  
17 Một cửa điện tử huyện Chư Prông mcdt.chuprong@gialai.gov.vn  
B. Cấp xã
1 UBND thị trấn Chư Prông ttchuprong.chuprong@gialai.gov.vn  
2 UBND xã Ia Băng xaiabang.chuprong@gialai.gov.vn  
3 UBND Ia Bang iabang.chuprong@gialai.gov.vn  
4 UBND xã Ia Tôr iator.chuprong@gialai.gov.vn  
5 UBND xã Ia Vê iave.chuprong@gialai.gov.vn  
6 UBND xã Ia Pia iapia.chuprong@gialai.gov.vn  
7 ƯUBND xã Ia Ga iagaxhuprong@gialai.gov.vn  
8 UBND xã Ia Lâu ialau.chuprong@gialai.gov.vn  
9 UBND xã Ia Piơr iapior.chuprong@gialai.gov.vn  
10 UBND xã Ia Mơr iamor.chuprong@gialai.gov.vn  
11 UBND xã Ia Me iame.chuprong@gialai.gov.vn  
12 UBND xã Ia Bòong iaboong.chuprong@gialai.gov.vn  
13 UBND xã Iă Puch iapuch.chuprong@gialai.gov.vn  
14 UBND xã Ia Drăng iadrang.chuprong@gialai.gov.vn  
15 ƯBND xã Bình Giáo binhgiao.chuprong@gialai.gov.vn  
16 UBND xã Thăng Hưng thanghung.chuprong@gialai.gov.vn  
17 UBND xã Bàu Cạn baucan.chuprong@gialai.gov.vn  
18 UBND xã Ia Phìn iaphin.chuprong@gialai.gov.vn  
19 UBND xã Ia Kly iakly.chuprong@gialai.gov.vn  
20 UBND xã Ia O iao.chuprong@gialai.gov.vn  

2. Hộp thư cá nhân:
STT Tên phòng ban Họ và tên cán bộ,
công chức, viên chức
chức vụ
Địa chỉ email cán bộ, công chức
1 HĐND huyện Bùi Viết Hội Chủ tịch hoibv.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Vũ Tú Phó Chủ tịch tupv.chuprong@gialai.gov.vn
Siu H’Ler Uỷ viên thường trực hlers.chuprong@gialai.gov.vn
2 UBND huyện Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch dungna.chuprong@gialai.gov.vn
Từ Ngọc Thông Phó Chủ tịch dungna.chuprong@gialai.gov.vn
Ksor Việt Phó Chủ tịch vietks.chuprong@gialai.gov.vn
3 Văn phòng HĐND và UBND huyện Trần Như Thông Phó Chánh văn phòng thongtn.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Quyết Thắng Phó Chánh văn phòng thangtq.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Phó Chánh văn phòng thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Huỳnh Trọng Mỹ Phó Chánh văn phòng myht.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Thị Linh Phương Chuyên viên phuonghtl.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Liên Chuyên viên lienpt.chuprong@gialai.gov.vn
Vũ Thị Minh Cán sự minhvt.chuprong@gialai.gov.vn
Siu H’Liu Chuyên viên hlius.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Khắc Nguyên Chuyên viên CĐ nguyenlk.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Mạnh Lái Xe manhnv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Phùng Minh Bảo vệ minhnp.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Chuyên viên namnv.chuprong@gialai.gov.vn
4 Phòng Văn hoá
và Thông tin
     
Trần Hiếu Trưởng phòng hieut.chuprong@gialai.gov.vn
Dương Văn Hoan Phó Trưởng phòng hoandv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Xuân Phương Chuyên viên phuongnx.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Văn Vinh Chuyên viên vinhpv.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Huy Văn Chuyên viên vanhh.chuprong@gialai.gov.vn
5 Phòng Y tế Hồ Thị Minh Quế Trưởng phòng quehtm.chuprong@gialai.gov.vn
Võ Thị Ngọc Lan Cán sự lanvtn.chuprong@gialai.gov.vn
6 Hội chữ thập đỏ Nguyễn Đình Trọng Chủ tịch trongnd.chuprong@gialai.gov.vn
Ksor Oel Phó Chủ tịch Oelk.chuprong@gialai.gov.vn
7 Phòng Kinh tế Hạ tầng Trần Đắc Lực Trưởng phòng luctd.chuprong@gialai.gov.vn
Bùi THị Thu Huyền Phó Trưởng phòng huyenbtt.chuprong@gialai.gov.vn
Hoàng Thị Hoà Kế toán hoaht.chuprong@gialai.gov.vn
Dương Quang Phước Chuyên viên phuocdq.chuprong@gialai.gov.vn
Võ Văn Thiệu Chuyên viên thieuvv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Phước Dũng Chuyên viên dungnp.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thị Phượng Chuyen viên phuonglt.chuprong@gialai.gov.vn
8 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Văn Gặp Trưởng phòng gapnv.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Đình Dưỡng Phó Trưởng phòng duonghd.chuprong@gialai.gov.vn
Ngô Thị Châu Nguyên Chuyên viên nguyenntc.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Quang Nhân trí Chuyên viên trilqn.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thủ quỹ thunt.chuprong@gialai.gov.vn
9 Phòng Tư pháp Trần Thanh Long Trưởng phòng longtt.chuprong@gialai.gov.vn
Ngô Ngọc Tiến Phó Trưởng phòng tiennn.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Chương Tần Chuyên viên tanlc.chuprong@gialai.gov.vn
10 BQL dự án Hà Đình Thẩn Trưởng Ban huetv.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Thị Thu Phương Cán sự phuongttt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Phan Đình Phục Cán sự phucpd.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Hồng Toán Cán sự toannh.chuprong@gialai.gov.vn
Triệu Ngọc Quy Cán sự quytn.chuprong@gialai.gov.vn
11 Phòng Tài nguyên-Môi trường Lê Tấn Hiếu Trưởng phòng hieult.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Tiến Tạo Phó Trưởng phòng taont.chuprong@gialai.gov.vn
Bùi Quang Trung Chuyên viên trungbq.chuprong@gialai.gov.vn
Doãn Thị Lương Chuyên viên luongdt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Bảo Thư Chuyên viên thuntb.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Minh Sang Chuyên viên sangnm.chuprong@gialai.gov.vn
Bùi Xuân Hiệp Chuyên viên hiepbx.chuprong@gialai.gov.vn
    Nguyễn Ngọc Ánh Chuyên viên anhnn.chuprong@gialai.gov.vn
12 Phòng Nội vụ Trần Văn Thuấn Trưởng phòng thuantv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Nhật Trường An Chuyên viên anlnt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên binhnt.chuprong@gialai.gov.vn
Đặng Thị Mừng Chuyên viên mungdt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên dungnv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc Văn thư ngocntb.chuprong@gialai.gov.vn
Trương Thị Mỹ Hảo Kế toán haottm.chuprong@gialai.gov.vn
Tống Thị Phượng Chuyên viên phuongtt.chuprong@gialai.gov.vn
Siu Hiệu Cán sự hieus.chuprong@gialai.gov.vn
13 Phòng Lao động thương binh và xã hội Lê Văn Ba Phó Trưởng phòng balv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thị Hải Yến Phó phòng yenlth.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Tâm Thành Chuyên viên thanhtt.chuprong@gialai.gov.vn
Đỗ Thanh Bình Kế toán binhdt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Chuyên viên thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Trịnh Thị Tình Cán sự tinhtt.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Thị Bích Hạnh Chuyên viên hanhttb.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thế Đô Chuyên viên dolt.chuprong@gialai.gov.vn
14 Tranh tra huyện Nguyễn Kiên Cường Chánh Thanh tra cuongnk.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Thanh tra hanhnt.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Duy Tân Chuyên viên tanpd.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhi Chuyên viên nhintt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên Tuannv.chuprong@gialai.gov.vn
15 Phòng Tài chính - Kế hoạch Phạm Quý Ứng Trưởng phòng ungpq.chuprong@gialai.gov.vn
Đoàn Ngọc Hải Phó Trưởng phòng huongttt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Ân Phó Trưởng phòng annv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Thảo Chuyên viên thaontm.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Quý Chuyên viên quynv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thụy Nhật Hà Chuyên viên hantn.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa Chuyên viên thoantk.chuprong@gialai.gov.vn
Đinh Tiến Tôn Chuyên viên tondt.chuprong@gialai.gov.vn
16 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Thu Hằng Trưởng phòng hangptt.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Hồng Sơn Phó phòng sonlh.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch công đoàn binhnnv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Chuyên viên hiennv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Khắc Hiền Chuyên viên hienlk.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Dũng Kế toán dungnn.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Kế Toán thanhnt.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Hoài Nhân viên hoaipt.chuprong@gialai.gov.vn
Hồ Sĩ Đông Chuyên viên donghs.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Tường Vy Chuyên viên vyntt.chuprong@gialai.gov.vn
Đinh Thị Hương Thuỷ Chuyên viên thuydth.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Thủy quỹ haint.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nhân viên. thuyntt.chuprong@gialai.gov.vn
17 Trung tâm Dân số Phạm Thị Nhành Giám đốc nhanpt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thắng Nhân viên thangnn.chuprong@gialai.gov.vn
Triệu Thị Kiên Văn thư kinhtt.chuprong@gialai.gov.vn
18 Trung tâm y tế Võ Hoài Long Giám đốc longvh.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Phó giám đốc thuyntt.chuprong@gialai.gov.vn
Triệu Đình Thống   thongtd.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Thị Thậm   thamtt.chuprong@gialai.gov.vn
Hồ Thị Xuân   xuanht.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thị Hồng Thuý   thuylth.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thành Nhân   nhannt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hoa   hoant.chuprong@gialai.gov.vn
Võ Thị Kim hoa   hoavtk.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Văn Trì   trilv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn   sonnn.chuprong@gialai.gov.vn
19 Trung tâm VH, TT, TT Doãn Thị Thanh Hoa Phó giám đốc hoadtt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Nga Tuyên truyền viên ngant.chuprong@gialai.gov.vn
Rơ Chăm Pher Tuyên truyền viên pherrc.chuprong@gialai.gov.vn
Hoàng Vi Trường Tuyên truyền viên truonghv.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Huệ Viên chức huept.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Hồng Quân Tuyên truyền viên quanlh.chuprong@gialai.gov.vn
Thái Duy Thịnh Tuyên truyền viên thinhtd.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Huệ Viên chức huept.chuprong@gialai.gov.vn
20 TT Giáo dục thường xuyên Thái Thuần Trường Trưởng phòng truongtt.chuprong@gialai.gov.vn
21 Phòng Dân tộc Nguyễn Văn Luyến Trưởng phòng luyennv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Văn Thân Phó Trưởng phòng thanlv.chuprong@gialai.gov.vn
Hoàng Thị Ngát Chuyên viên ngatht.chuprong@gialai.gov.vn
Rơ Mah H’Ly Cán sự hlyrm.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Tường Vân Chuyên viên CĐ vanntt.chuprong@gialai.gov.vn
 
DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CẤP XÃ

Xem chi tiết tại đây
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png