Ia Drang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

27/12/2018
Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Tăng - Bí thư Đảng bộ xã, Báo cáo viên cấp huyện quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết, quy định, kết luận đó là:

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Hồng Tăng đề nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cho đoàn viên, hội viên học tập nội dung các nghị quyết trên./.
                                                       
                                                                                          Tin: Trương Ngọc Tuấn