Báo cáo Số: 90/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm Và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

23/06/2022