Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND xã Ia O

04/07/2021
Báo cáo số 46/BC-UBND 321_2021_BAO-CAO-QUYET-TOAN-NGAN-SACH-2020-signed-signed.pdfngày 02/7/2021 của UBND xã Ia O về quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020