Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND xã Ia O về tình hình sử dụng nguồn dự phòng 6 tháng đầu năm 2021.

04/07/2021
Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND xã Ia O về tình hình sử dụng nguồn dự phòng 6 tháng đầu năm 2021.
320_2021_BAO-CAO-CHI-NGUON-NGAN-SACH-DU-PHONG-6-THANG-DAU-NAM-2021-signed-signed.pdf