Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

22/02/2021
Ngày 20/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chư Prông
Xem chi tiết