Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

04/10/2019
Ngày 04/10/2019, UBND huyện Chư Prông ban hành Thông báo số 170/TB-UBND về kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
 
Tổng hợp kết quả xét tuyển công chức cấp xã