Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Prông năm 2020

09/07/2021
Ngày 09/7/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 ban hành Thông báo số 28/QB-HĐTD về Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Prông năm 2020

Xem chi tiết thông báo