Thông báo hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; thời gian, địa điểm phổ biến nội quy và tổ chức sát hạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự các xã Ia Drang, Ia Tôr

10/03/2021
Ban kiểm tra sát hạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự các xã Ia Drang, Ia Tôr thông báo đến người dự tuyển về Danh mục nội dung, tài liệu ôn tập; địa điểm, thời gian phổ biến nội quy và tổ chức sát hạch (phỏng vấn).
Xem cụ thể thông báo