Thông báo kết luận số 79/TB-UBND

22/05/2019
Kết luận của đồng chí Phạm Vũ Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Chi tiết thông báo