Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (vòng 2), danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 huyện Chư Prông

17/03/2021
Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (vòng 2), danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 huyện Chư Prông

Xem chi tiết thông báo