Thông báo số 07/TB HĐTD về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Prông

01/04/2021
THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển
viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Prông

 
     Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Prông thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 như sau:
 

1. Phổ biến nội quy thi:
- Thời gian: 15h00’ ngày 10/4/2021.
- Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi vòng 2:
- Thời gian thi: Vào lúc 06h30’ ngày 11/4/2021.
- Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Prông đề nghị các thí sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian quy định để tiến hành thi vòng 2./.
 
Nơi nhận:                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
- Sở Nội vụ;                                                                                                       CHỦ TỊCH
- TT Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Ban Giám sát;
- Công an huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Nội vụ;                                                                                        CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;                                                                          Vũ Đình Hạnh
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- TT VHTT&TT (đưa tin);
- Lưu: VT, HĐTD.
 
Xem chi tiết Văn bản