Thông báo số 155/TB-UBND ngày 12/9/2019

13/09/2019
Kết luận của đồng chí Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về thu ngân sách địa phương
Chi tiết thông báo