Thông báo số 38/TB-UBND về kết quả trúng tuyển vào công chức huyện Chư Prông, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

14/04/2021
Kết quả trúng tuyển vào công chức huyện Chư Prông, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Xem chi tiết Thông báo