Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2019

23/10/2019
Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện ra thông báo số 174/TB-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2019
Xem chi tiết thông báo