Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; địa điểm phổ biến nội quy, quy chế; địa điểm và thời gian tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019

10/09/2019
Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; địa điểm phổ biến nội quy, quy chế; địa điểm và thời gian tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
Xem chi tiết thông báo

Tài liệu ôn tập:
1. Kiến thức chung.
2. Văn phòng Thống kê.
3. ĐC-NN-XD và MT.
4. ĐC-XD-ĐT và MT.