Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021

29/10/2021
Ngày 28/10/2021, UBND huyện Chư Prông ban hành Thông báo số 263/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021


Xem chi tiết văn bản