Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

12/11/2021
Ngày 12/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông ban hành Thông báo số 267/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021.

Theo đó, UBND huyện Chư Prông tổ chức thi tuyển 19 chỉ tiêu của các chức danh: Văn phòng - Thống kê; Tư pháp hộ tịch; Văn hóa - xã hội; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Tài chính Kế toán.

Xem chi tiết thông báo;
Bảng tổng hợp kèm theo;
Quyết định phê duyệt KH tuyển dụng;
Kế hoạch tuyển dụng;
Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng;
Phiếu đăng ký dự tuyển;