Đường vào thao trường huấn luyện Jít Tú

09/04/2019
1. Tên nhiệm vụ: Đường vào thao trường huấn luyện Jít Tú
 
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ:  2.950.000.000 đồng từ ngân sách huyện (Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019)
3. Đơn vị sử dụng ngân sách: Ban QLDA ĐTXD
4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:2018-2019
5. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Xã Bình Giáo
6. Mục đích, yêu cầu, nhu cầu đầu tư:
7. Quyết định đầu tư:2117A/QĐ-UBND; 25/10/2017