Trường tiểu học Lương Thế Vinh

01/04/2019
1. Tên dự án:Trường tiểu học Lương Thế Vinh
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD
3. Nguồn vốn đầu tư: 2950 triệu đồng từ Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp huyện đầu tư năm 2019
4. Thời gian thực hiện dự án: 2019 (đã hoàn thành)
5. Địa điểm thực hiện dự án: 
6. Quyết định đầu tư: 2178/QĐ-UBND; 15/10/2018