Đường GT khu quy hoạch xã Bàu Cạn (KDC và công trình công cộng, điểm dân cư thôn Đồng Tâm + Bình An)

31/10/2018
1. Tên nhiệm vụ: Đường GT khu quy hoạch xã Bàu Cạn (KDC và công trình công cộng, điểm dân cư thôn Đồng Tâm + Bình An)
 
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ: 3780 triệu đồng
3. Đơn vị sử dụng ngân sách: Phòng Kinh tế & Hạ tầng
4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 2019-2020
5. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Xã Bàu Cạn
6Quyết định đầu tư: 2693/QĐ-UBND; 30/10/2018