Dự án đầu tư bố trí ổn định dân di cư tự do huyện Chư Prông

04/02/2019
1. Tên nhiệm vụ: Dự án đầu tư bố trí ổn định dân di cư tự do huyện Chư Prông 


2. Tổng dự toán của nhiệm vụ: 38400.000.000 đồng
3. Đơn vị sử dụng ngân sách: Phòng Nông nghiệp và PTNT
4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:.2015-2016
5. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: huyện Chư Prông
6. Mục đích, yêu cầu, nhu cầu đầu tư: Cấp điện (công trình cấp II): Xây dựng 01 trạm biến áp 3P 100 kVA-22/0,4kV; đường dây hạ thế 0,4kV dài 2.861,1m; Trường học: Xây dựng 04 nhà học ( công trình cấp III) với tổng diện tích xây dựng 1.412m2, diện tích sàn 2.330 m2, diện tích sử dụng 1.533,2 m
7. Quyết định đầu tư: 967/QĐ-UBND ngày 30/10/2014