Trường TH Phan Chu Trinh

08/05/2019
1. Tên nhiệm vụ: Trường TH Phan Chu Trinh
 
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ:  3.470.000.000 đồng (Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp huyện đầu tư năm 2019)
3. Đơn vị sử dụng ngân sách: Ban QLDA ĐTXD
4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 2019-2020
5. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: 
6. Mục đích, yêu cầu, nhu cầu đầu tư:
7. Quyết định đầu tư: 2701/QĐ-UBND; 30/10/2018