Dự án: Nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

21/12/2020
Dự án: Nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1. Quy mô đầu tư điều chỉnh: (Quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình)
- Nhóm dự án: Nhóm C
- Cấp công trình: Công trình cấp III.
- Quy mô đầu tư:
+ Nhà vệ sinh: Xây mới + sữa chữa khoảng 16 nhà, Công trình cấp III, DTXD khoảng từ 16 - 35 m2/01 nhà.
+ Các hạng mục khác: Sửa chữa nhà học, nhà ăn, sân bê tông, giếng nước, hệ thống điện, nước đầy đủ.
2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 7.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).
3. Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:
Ngân sách tỉnh phân cấp huyện đầu tư: 6.650.000.000 đồng.