Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

21/12/2020
Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1. Quy mô đầu tư điều chỉnh: (Quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình)
- Nhóm dự án: Nhóm C
- Cấp công trình: Công trình cấp III.
- Quy mô đầu tư:
+ Nhà học 02 phòng điểm trường làng Phìn: Nhà cấp III, DTXD khoảng 100 m2.
Hệ thống điện, thiết bị thiết kế hoàn chỉnh.
+ Các hạng mục phụ: Cổng, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh, sửa chữa 02 phòng học hiện trạng.
2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 1.340.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng).
3. Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:
Ngân sách tỉnh phân cấp huyện đầu tư: 1.270.000.000 đồng.