HUYỆN CHƯ PRÔNG QUA 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

23/03/2020
Đồng chí: Nguyễn Đình Lương
                         Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban
                             Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện
 

-----
Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chủ động kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện[1]. Tổ chức quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): 26 lớp với 3969 cán bộ, đảng viên tham dự. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy  đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, đồng thời, lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hằng năm, các cấp ủy đảng đều chú trọng lựa chọn từ 3-5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, liên quan đến trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vụ việc được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, 100% tổ chức đảng trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức vào dịp cuối năm. Triển khai có nề nếp chào cờ đầu tháng gắn với sinh hoạt tư tưởng,
Năm 2017, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, việc thực hiện nội dung đột phá. Trong 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.Cụ thể:
Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cơ quan, đơn vị; đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, thiếu trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống… với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn; đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị.Lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân nhằm xoá đói, giảm nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu trên địa bàn thông qua các chương trình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đưa giống mới năng xuất cao vào trồng trọt và chăn nuôi tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị trên thị trường. Khơi dậy và phát huy tiềm năng của huyện vào việc xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đạc biệt cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ trên địa bàn huyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ"đã được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Các cấp ủy đảng, từng cơ quan, đơn vị địa phương đã xây dựng được khối đoàn kết; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập Nghị quyết TW4 (khóa XII) và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đã tự giác học tập và làm theo. Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thể hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; một số địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình ngoại khóa... mang lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được xây dựng, biểu dương và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, có tư tưởng thỏa mãn về trình độ hiện tại; tham gia học nghị quyết của Đảng nhưng thiếu nghiêm tú; trong sinh hoạt Đảng thì không tranh luận, sợ mất lòng với người khác, với cấp trên. Tình trạng thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm với cơ sở, với dân vẫn còn; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thể hiện tốt sự nêu gương trước đảng viên và quần chúng về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong phấn đấu học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Cũng còn cán bộ, đảng viên chưa nhận diện đầy đủ những biểu hiện về "suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”đối với bản thân. Từ năm 2017 đến nay, số đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do tự ý bỏ sinh hoạt, không đóng đảng phí, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, vi phạm tư cách đảng viên là 25 trường hợp[2].
Công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; có địa phương, đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện. Việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ còn lúng túng. Chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi, đánh giá. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.
Để góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh theo chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";đồng thời tiếp tụcngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay cần triển khai đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau đây:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực tư duy toàn diện của cán bộ, đảng viên, đủ sức giải đáp và tự đề kháng mọi sự cám dỗ của cuộc sống vật chất đơn thuần, không rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cá nhân, đạo đức giả, lối sống thực dụng.
Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ và các tiêu chí đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ.
Ba là, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít.
Bốn là, thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân, phản ánh của của báo chí, dư luận xã hội vể phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phải xử lý kịp thời, nghiêm minh quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.
Năm là, tập trung xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ sức mạnh và nội lực trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung xây dựng HTCT vững mạnh, trước hết là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở trong thời gian tới.
 

[1]Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 4/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII); Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" từ nay đến năm 2020, Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về hực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Kế hoạch số 44-KH/HU ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ  "về kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017" và Công văn số 433-CV/HU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức chào cờ đầu tuần; kế hoạch 76-KH/HU, ngày 01/02/2018  thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018; Kế hoạch số 78 -KH/HU, ngày 6/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018; Hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 09-CV/BTGHU ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc viết đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công văn số 13-CV/BTGHU ngày 27 tháng 3 năm 2017 gửi tài liệu sinh hoạt chính trị chuyên đề tuần đầu hằng tháng; Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 07 tháng 1 năm 2019 về  tổchức  học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 23 tháng 4 năm 2019 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
 
[2] Trong đó xóa tên: 18 trường hợp; khai trừ: 03 trường hợp; số đảng viên xin ra khỏi Đảng: 04 trường hợp; 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bị xử lý kỷ luật các hình thức (cá nhân: 01 cảnh cáo; 01 khiển trách trách; 01 cách chức, 01 cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng); 01 tập thể: Khiển trách; xử lý 04 cán bộ, đảng vien do tham gia chia rẽ thông tin trên mạng xã hội trái quy định ( trong đó khai trừ ra khỏi Đảng: 01 đảng viên).
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png