Huyện ủy Chư Prông Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW

20/09/2019
Ngày 18/9/2019 tại Hội trường 15/9 Huyện ủy Chư Prông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Về dự Hội nghị có 67/93 đại biểu là bí thư (Phó BT) các tổ chức cơ sở Đảng, Chỉ huy trưởng ban quân sự xã , thị trấn. Đ/c Bùi Viết Hội tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

 
Đ/c Bùi Viết Hội tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy chủ trì quán triệt tại hội nghị
 
Đ/c Bùi Thị Thu trang phó ban tổ chức huyện ủy đã thông qua dự thảo báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ: Sau khi có Hướng dẫn số 35, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên của đơn vị mình;  trong các Hội nghị của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lồng ghép quán triệt, chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn cũng như các văn bản khác có liên quan như: Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 15/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Công văn số 1550-CV/TU, ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự và cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Nghị Định số 03/2016/NĐ-CP, ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ… Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự đã có sự chuyển biến rõ rệt. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức thành lập chi bộ quân sự đảm bảo về nguyên tắc, quy trình, thủ tục đúng quy định của Điều lệ Đảng, cơ cấu đảng viên của chi bộ theo quy định của Hướng dẫn 35. Đến nay đã có 20/20 đảng bộ xã, thị trấn của huyện thành lập chi bộ quân sự với 208 đảng viên; có 18/20 chi bộ quân sự có chi ủy (tăng 18 chi ủy so với năm 2008). Thực tiễn tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự trong những năm qua đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang ở địa phương, đã lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn phát huy được vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.
 Tổ chức triển khai, thực hiện tốt việc phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên phối hợp hoạt động theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, ngày 28/12/2015 của Chính phủ về quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; duy trì nghiêm các chế độ giao ban hàng tháng giữa 3 lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng tại địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, tấn công các loại tội phạm, kiềm chế các tệ nạn xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông; giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng; ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi léo quần chúng tổ chức gây rối, biểu tình, bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tích cực tham gia công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Quan tâm, chú trọng công tác tổ chức, cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác Đảng, lý luận chính trị, 10 năm qua đã tổ chức được 10 đợt tập huấn cho đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên của chi bộ quân sự các xã, thị trấn với 274 lượt người theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, ngoài ra còn tham mưu mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng khác qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 10 năm qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân, dự bị động viên được đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ quân sự quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đối với lực lượng dân quân tự vệ đã kết nạp được 298 đồng chí, dự bị động viên được 155 đồng chí;  xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy 18/20 chi bộ, đạt 90%. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả, thông qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm và kịp thời khắc phục, sửa chữa để phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Với những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua cơ bản khá tốt tuy nhiên các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến còn bất cập Bên cạnh kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự còn một số hạn chế, tồn tại, cụ thể: thời gian đầu sau khi triển khai, thực hiện, một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa quán triệt và triển khai đầy đủ nội dung của Hướng dẫn 35, nên việc cơ cấu chi bộ quân sự chưa đúng thành phần; chưa kịp thời kiện toàn các chức danh như: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Bí thư Đoàn thanh niên xã nên ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo của chi bộ; việc xây dựng quy chế làm việc, tổ chức thực hiện của một số chi bộ chưa đảm bảo, còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ chính trị nên việc đề ra chủ trương và giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ còn chung chung, chưa sát với thực tế yêu cầu nên chưa phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương. Chất lượng tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề chưa cao; nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chậm đổi mới; sinh hoạt chuyên đề còn ít và còn mang tính hình thức; kỹ năng điều hành, chủ trì cuộc họp của một số đồng chí bí thư chi bộ còn hạn chế, trình tự, nội dung các bước chưa bám theo các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ của các đảng viên còn ít và thiếu trọng tâm; công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, kết nạp đảng viên mới trong lực lượng dân quân, dự bị động viên còn chậm; một số chi bộ chưa quan tâm đúng mức tới việc xây dựng chi bộ có chi ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số chi bộ quân sự chưa thực sự trở thành hoạt động thường xuyên, sự tự giác của từng cán bộ đảng viên, do vậy, chưa thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong đảng bộ, trong nhân dân về việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị.
Trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đảng nói chung và chi bộ quân sự nói riêng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là hạt nhân lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương của các đơn vị và của Đảng bộ huyện, khóa XVI, trong đó phấn đấu đến năm 2020: tỷ lệ xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh đạt từ 70-75%; tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên; phấn đấu số lượng dân quân tự vệ đạt từ 1,5 đến 1,6 % so với dân số; đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt theo kế hoạch; 100% chi bộ quân sự có chi ủy, tăng cường công tác kết nạp đảng đối với số thôn đội trưởng, chú trọng công tác phòng ngừa và tấn công, truy quét, trấn áp các loại tội phạm. Duy trì mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác với chính quyền và lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Lam Phát – Campuchia tiếp giáp với huyện, nhằm phục vụ công tác phối hợp đảm bảo an ninh biên giới, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự.
Ông: Kso Việt Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân
 
Nhân dịp này UBND huyện đã kịp thời khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong 10 năm qua.
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png