Ia Drăng điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

03/06/2020
Đảng bộ xã Ia Drăng hiện có 221 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, gồm 11 chi bộ thôn, làng, 03 chi bộ nhà trường và 01 Chi bộ Quân sự. Trong đó: Đảng viên nam là 129, đảng viên nữ 92, đảng viên là người dân tộc thiểu số 15. Để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng ở địa phương, Đảng ủy xã Ia Drăng luôn chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển Đảng ở khu dân cư.

 Với vị trí địa lý giáp Thị trấn Chư Prông, lại có ông ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đứng chân trên địa bàn nên xã Ia Drăng trong những năm gần đây luôn là địa phương phát huy được nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, đảm bảo QPAN – TTATXH. Tuy nhiên những lợi thế này lại là một điểm khó trong việc phát triển đảng viên mới ở đây. Điều tưởng như rất vô lý này lại có những lý do hết sức có lý. Tại xã Ia Drăng, phần lớn con em cán bộ, đảng viên được học hành cơ bản đều vào làm công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông hoặc đi học ở các trường chuyên nghiệp; số ở lại địa phương hầu hết chỉ đơn thuần làm kinh tế, một vài người có nguyện vọng vào Đảng lại không hội tụ đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhất là về trình độ học vấn và lịch sử chính trị. Bởi vậy, trước đây, cố gắng lắm Đảng bộ mới phát triển đảng viên đủ chỉ tiêu đề ra mà cũng chủ yếu là cán bộ, công chức của xã và giáo viên ở các trường. Đến nay, lực lượng cán bộ, công chức xã hầu hết đã là đảng viên nên càng khó khăn cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.
Đứng trước thực trạng đó, để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy xã đã tập trung làm tốt công tác đào tạo, định hướng cho lớp trẻ. Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới năm sau cho từng chi bộ và giao chỉ tiêu cho các chi bộ phát động các phong trào thi đua để phát hiện nguồn đào tạo, đi sâu vào các chi bộ ở thôn, làng; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cuối năm. Đảng ủy cũng tiếp tục phân công các Đảng ủy viên về phụ trách các chi bộ cơ sở. Chi bộ nào khó khăn thì phân công trực tiếp làm Bí thư để xây dựng tổ chức Đảng và làm công tác phát triển đảng viên mới. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã luôn bám sát hướng dẫn của Đảng ủy trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong thời gian qua, các chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nền nếp, chuẩn bị chu đáo; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú; Đưa nội dung  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 và NQ TW 4 vào sinh hoạt chi bộ. 
Trong nhiệm 2015 -2020, Đảng bộ xã đã kết nạp được 52 đảng viên tăng 25% so với đầu nhiệm kì chiếm tỷ lệ 2,37% dân số. Đây là kết quả của việc Ia Drăng đã chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên nông thôn, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đến nay có 11/15 chi bộ trực thuộc đảng ủy có chi ủy, đạt tỷ lệ 73,3%, xây dựng 02 chi bộ kiểu mẫu. Thực Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. Đảng ủy đã chỉ đạo sáp nhập giảm 3 chi bộ, 2 thôn, làng, thực hiện Bí thư kiêm thôn trưởng của 2 thôn, giảm 3 cán bộ không chuyên trách xã 21 cán bộ thôn, làng. Ở Đảng bộ xã Ia Drăng công tác xây dựng đảng không chỉ tập trung phát triển về số lượng mà việc nâng cao chất lượng đảng viên và các chi bộ trực thuộc cũng không ngừng được quan tâm. Hàng năm công tác đánh giá phân loại đảng viên ở đây được thực hiện chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, vì thế trong 5 năm qua, mỗi năm đều có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% xuất sắc. Đảng bộ qua các năm luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể nói bên cạnh phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hay tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên thì công tác đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Ia Drăng. Ngay đầu nhiệm kỳ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm theo định kỳ; Nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đảm bảo sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và sự chỉ đạo huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 75 lần đối với chi bộ trực thuộc và 170 đảng viên và kiểm tra đột xuất để ngăn ngừa đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với đảng viên theo kế hoạch hàng năm đạt 100%. Đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát thì việc thi hành kỷ luật Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế, yếu kém, việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đúng quy định, công minh, chính xác, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực và có tính răn đe, trong nhiệm kỳ có 6 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Qua kiểm tra góp phần cho các chi bộ trực thuộc rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của tổ chức Đảng, kịp thời phát huy mặt tích cực, tiếp thu, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đại Hội Đảng bộ xã Ia Drăng khóa V Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Trong phương hướng của nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ xã Ia Drăng đề ra chỉ tiêu hàng năm tỷ lệ kết nạp đảng viên mới/tổng số đảng viên là trên 4%/năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 100% trong đó 20% xuất sắc. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 95%; trong đó: tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%.

 
BCH Đảng bộ xã Ia Drăng khóa V nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt.
 
Đồng chí Phạm Văn Xứng – Bí thư Đảng bộ xã cho biết hiện nay toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Ia Drăng đang tích cực cùng cả nước vượt qua khó khăn, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 vừa chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để Ia Drăng tiếp tục tiến bước việc cần làm trong thời gian tới chính là tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn; nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, khơi dậy và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các dân tộc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
                                                                               Bài, ảnh:  Khánh Linh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png