cctc-(1).png
ĐẢNG ỦY
1. Ông: Rơ Mah PơLen
​- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
- Điện thoại cơ quan: 02696.500.004
- Điện thoại di động: 0903.599.170
- Địa chỉ thư công vụ: polenrm.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Là người có trách nhiệm cao nhất trong Đảng ủy, Ban Thường vụ; cùng đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trước đảng bộ và nhân dân trong xã về sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực ở địa phương.
- Nắm vững chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để quán triệt trong đảng ủy và vận dụng đúng đắn sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đề xuất những vấn đề trọng yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh để các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra BCH thảo luận, quyết định.
- Thay mặt đảng ủy chủ trì các công việc của đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các hội nghị của đảng ủy, Ban Thường vụ  đảng uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy, hội nghị giao ban với các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ tiếp theo. Trực tiếp làm Bí thư Chi bộ Quân sự xã.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành; giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đảng ủy.
- Chỉ đạo đồng chí Phó bí thư Thường trực giải quyết công việc hàng ngày của đảng bộ, chỉ đạo đồng chí Phó bí thư – CT.UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của đảng bộ xã có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
- Chỉ đạo sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác lớn của địa phương. Thay mặt đảng ủy báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của đảng ủy theo đúng chế độ báo cáo quy định.
- Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  đảng ủy ký các nghị quyết và các văn bản của đảng bộ và Ban Thường vụ đảng ủy.
ỦY BAN NHÂN DÂN
1. Ông: Lê Ngọc Hữu
​- Chức vụ: Chủ tịch UBND
- Điện thoại cơ quan: 02696.500.009
- Điện thoại di động: 0354.380.890
- Địa chỉ thư công vụ: huuln.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: - Lãnh đạo, quản lý chung, toàn diện các mặt công tác của UBND xã; các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND xã, các thành viên UBND xã, các ban ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thôn trưởng các thôn.
- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Nội chính, kế hoạch, quy hoạch, công nghiệp và xây dựng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, GTTL, xây dựng nông thôn mới, điện, Môi trường.
- Phụ trách và theo dõi các ban ngành: Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Tài chính, Địa chính xây dựng, Văn phòng – thống kê, Tư pháp.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của xã; chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Trưởng các ban: Ban an toàn giao thông; Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Ban chỉ huy quản lý rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Ban chỉ đạo ISO; phụ trách “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; các ban kiêm nhiệm khác của xã (thuộc lĩnh vực phụ trách).
- Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa UBND xã với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể xã, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn xã.
* Phụ trách chung các thôn.
  2. Ông: Trương Minh Hiệp
​- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
- Điện thoại cơ quan: 02696.500.003
- Điện thoại di động: 0327.739.407
- Địa chỉ thư công vụ: hieptm.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: - Giúp chủ tịch UBND xã phụ trách và chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, dân số, văn hóa thôn tin, dân tộc tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, công tác chính sách, bảo hiểm xã hội của xã,   
- Trưởng các ban: Ban chỉ dạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Giám đốc trung tâm học cộng đồng; Ban chỉ đạo giảm nghèo; Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ; Ban bình đẳng giới; Ban xã phường phù hợp với trẻ em; Ban chỉ đạo điều tra cung cầu lao động; Ban chỉ đạo làm nhà ở; Ban chỉ đạo nhu cầu đào tạo; Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật; Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội. Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; các ban kiêm nhiệm khác của xã (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do chủ tịch phân công).
* Phụ trách thôn: Thanh Bình, Làng Đê, Tân Lạc

3. Ông: Nguyễn Xuân Quang
​- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội
- Điện thoại di động: 0989.712.354
- Địa chỉ thư công vụ: quangnx.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, công tác thanh niên.
4. Bà: Huỳnh Thị Thuyết
​- Chức vụ: Văn phòng – thống kê
- Điện thoại cơ quan:
- Điện thoại di động: 0388.783.257
- Địa chỉ thư công vụ: thuyetht.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND xã với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy chế “một cửa”.   tham mưu giúp UBND xã trong việc chỉ đạo điều hành công việc, giúp UBND xã xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền xem xét. Giúp UBND xã thực hiện công tác Quản lý nhân sự, tiếp dân, nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân cấp có thẩm quyền giải quyết. Thủ quỹ cơ quan và quản lý con dấu của UBND xã và dấu của Công an xã. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
Giúp việc cho TT HĐND xã, thực hiện tổ chức kỳ họp, đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của HĐND, các công việc khác của HĐND. Giúp HĐND-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND xã giao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
5. Bà: Đỗ Thị  Bích Ngà
​- Chức vụ: VP-TK
- Điện thoại cơ quan:
- Điện thoại di động: 0985.748.794
- Địa chỉ thư công vụ: ngadtb.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của UBND xã và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc. Xây dựng báo cáo của Ủy ban. Quản lý Công văn , sổ sách, giấy tờ, quản lý lập hồ sơ lưu trữ; Thống kê; Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. 
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
  6. Ông: Nguyễn Thanh Nhân
​- Chức vụ: TP-HT
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0963.547.285
- Địa chỉ thư công vụ: nhannt.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Giúp UBND xã soạn thảo chương trình, kế hoạch, quyết định về công tác tư pháp cấp xã theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt;Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan tư pháp cấp trên.
 Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã; hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
Theo dõi báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã với phòng tư pháp cấp huyện.
Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã tiếp cận pháp luật theo quy định;
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cở sở; cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên tổ Hòa giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thực hiện Ngày pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở xã;
Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp được cấp trên giao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
  7. Bà: Tống Thị Liên
- Chức vụ: TC-KT
- Điện thoại cơ quan:  0985.140.668
- Địa chỉ thư công vụ: lientt.chuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
Giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng,  lập dự toán thu chi ngân sách xã, phân bổ dự toán thu chi, quyết toán ngân sách; báo cáo tài chính, công khai tài chính, theo dõi tài sản công; thực hiện theo quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Làm công tác bảo hiểm.
Làm công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Luật xây dựng. Các quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
8. Bà Huỳnh Thị Thanh Thu
​- Chức vụ: ĐC-XD
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0976.951.690
- Địa chỉ thư công vụ: thuhtt.chuprong@gialai.gov.vn
Nhiệm vụ:
-Thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.
- Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định.
-  Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và địa giới hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định hồ sơ, trình UBND xã việc cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Tham gia hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của dân về đất đai, để giúp UBND có thẩm quyền giải quyết; tham mưu tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai; thực hiện chế độ báo, thống kê đất đai theo thời gian và biểu mẫu quy định.
- Quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.
- Quản lý hành lang đường bộ.
- Phụ trách công tác bảo vệ rừng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
9. Bà: Phạm Thị Linh
​- Chức vụ: NN&MT
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0357.700.005
- Địa chỉ thư công vụ: linhpt.chuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho UBND xã chuyên trách về công tác nông nghiệp (theo dõi việc sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương…).
- Đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến môi trường như: Điều tra những khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các nguồn gây ô nhiễm môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tìm cách xử lý, hoà giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn nhân lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra theo phân công của UBND huyện; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của xã;
- Thực hiện đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo uỷ quyền của UBND cấp huyện.
- Tham mưu trong việc xây dựng nông thôn mới ở xã.
- Theo dõi, vận động nhân dân sử dụng nước tưới phù hợp đảm bảo nước tưới đủ, tiết kiệm; vận động nhân dân khơi thông dòng chảy của các kênh, mương, suối. Báo cáo  UBND xã về tình hình nước tưới các kênh, mương, suối. Kiểm tra, tham mưu UBND xã xử phạt cá nhân tập thể vi phạm như ngăn cản, đục phá dòng chảy của các kênh, mương, suối. Xây dựng kế hoạch chương trình và triển khai thực hiện việc quản lý đường GTNT; vận động nhân dân mở rộng đường làng ngõ xóm; vận động nhân dân đóng góp tiền, công xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
10. Ông Đinh Trọng Thủy
​- Chức vụ: Trưởng công an xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0973.670.809
- Địa chỉ thư công vụ: 
-Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
11. Ông Nguyễn Văn hùng
​- Chức vụ: PCHT BCHQS xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0865.826.495
- Địa chỉ thư công vụ: 
-Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao
 12. Bà: Bùi Thị Tình
​- Chức vụ: VH-XH xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0399.309.202
- Địa chỉ thư công vụ:tinhbt.chuprong@gialai.gov.vn
-Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội theo quy định của pháp luật.
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của ủy ban Nhân dân xã, hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, xây dựng trình ủy ban Nhân dân xã chương trình nhiệm vụ công tác lao động - Thương binh và Xã hội tháng, qúi, năm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cấp xã;
Thống kê nắm nguồn lao động của xã để giúp ủy ban Nhân dân cân đối nguồn lao động, sắp xếp giải quyết việc làm cho người lao động.
Nắm số lượng, tình hình đối tượng chính sách xã hội : thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công giúp đỡ cách mạng, quân nhân phục viên chuyển ngành, người nghỉ hưu, người tàn tật, già yếu không còn người thân chăm sóc, trẻ mồ côi, những người gặp khó khăn hiểm nghèo để đề xuất các biện pháp trợ giúp nhằm ổn định đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Thực hiện việc chi trả các khoản trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách lao động - thương binh và xã hội; tham gia thực hiện việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội .
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ đối tượng chính sách xã hội.
Quản lý nhà bảo trợ xã hội (nếu có) và tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng chính sách xã hội tại cộng đồng.
Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã theo qui định hiện hành.
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm tổ chức thực hiện có kết quả chương trình xóa đói giảm nghèo.
Tổ chức điều tra thực trạng mức sống của các hộ dân cư, tổ chức xây dựng các kế hoạch để thực hiện mục tiêu của chương trình đúng theo các chủ trương chính sách của Nhà nước.
Vận động và huy động nguồn vốn để xây dựng quỹ XĐGN. Kiểm tra tham mưu cho Chủ tịch UBND việc các đối tượng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Tham mưu UBND xã sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả. Đôn đốc, kiểm tra việc tố chức thực hiện xóa đói giảm nghèo ở các thôn.
Kiêm nhiệm chủ tịch hội Chữ thập đỏ theo quy định của nhà nước.
 
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
1. Ông: Trần Tấn Sâm
​- Chức vụ: CT.UBMTTQVN xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động:  0332.869.255
- Địa chỉ thư công vụ: samtt.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trước UBMTTQ huyện, Đảng ủy xã về mọi mặt hoạt động của UBMTTQ xã, chủ trì hội nghị Ban thường trực, ủy viên, UBMTTQ xã thay mặt BTT ký các văn bản báo cáo gửi lên Đảng ủy- HĐND- UBND.
2. Ông: Siu Sưn
​- Chức vụ: CT.Hội CCB xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động:  0372.536.007
- Địa chỉ thư công vụ: suns.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Là người lãnh đạo cao nhất được BCH bầu ra và thay mặt cho Thường trực BCH quản lý, duy trì mọi hoạt động của Hội theo điều lệ hội, quy chế hoạt động hội cơ sở, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, huyện hội, BCH cũng như thường trực về mọi hoạt động của hội. Chủ trì các cuộc họp BCH, thường trực và toàn hội. Đại diện cho tổ chức hội quan hệ, tổ chức hoặc phối hợp với các đoàn thể, ban ngành trong hệ thống chính quyền và cấp ủy Đảng.
Trực tiếp ký các văn bản, nghị quyết, báo cáo, thông báo, kế hoạch hoạt động gửi Đảng ủy, hội cấp trên và các chi hội. Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động và báo cáo với cấp trên theo quy định.
Quyết định các vấn đề xảy ra đột xuất, ngoài kế hoạch dự kiến và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, thường trực, BCH và hội viên về các quyết định của mình.
3. Ông: Rơ Lan Xoan
​- Chức vụ: Bí thư ĐTN xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động:  0338.084.070
- Địa chỉ thư công vụ: xoanrl.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Huyện Đoàn về công tác Đoàn ,chịu trách nhiệm công tác đối nội, đối ngoại, chủ trì công việc của BCH, BTV Đoàn xã theo quy chế.
Chủ trì công việc của BTV, BCH, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp trên, nghị quyết BCH, trực tiếp chỉ đạo các công tác trong từng giai đoạn.
Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của BTV và BCH.
Phụ trách công tác tư tưởng Đoàn viên, công tác xây dựng Đoàn, công tác phát triển Đảng.
Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đoàn, nhất là trong BCH, BTV Đoàn.
Thay mặt BTV, BCH duyệt và ký các văn bản.

4. Bà: Dương Thị Ly
​- Chức vụ: CT. Hội LHPN xã
- Điện thoại cơ quan:
- Điện thoại di động: 0979047065
- Địa chỉ thư công vụ: lydt.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Chủ tịch là người đứng đầu tổ chức hội cấp xã chịu trước BCH phụ nữ xã, trước cấp ủy địa phương và hội cấp trên về phong trào phụ nữ, công tác hội.
Có nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động, điều hành giải quyết công việc của hội, tham mưu đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ hội. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kiểm tra.
Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, chế độ chính sách.Chỉ đạo sơ tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các chủ trương, Nghi quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Trực tiếp chỉ đạo đồng chí phó chủ tịch: thay mặt BCH, BTV ký các quyết định và các văn bản của BCH, BTV hội.
5. Ông: Nguyễn Lưu
​- Chức vụ: CT.Hội ND xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 0936.299.180
- Địa chỉ thư công vụ: luun.chuprong@gialai.gov.vn
- Nhiệm vụ:
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Hội cấp trên về công tác Hội và phong trào nông dân của  xã; phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác cán bộ chủ chốt của Hội; chỉ đạo hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; công tác thi đua khen thưởng.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png