ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2025
I. Phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2016 – 2021:  
1. Mục tiêu tổng quát:

  Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng xã nhà vững mạnh toàn diện.
  2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016- 2021:
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn trung bình: 4.5 tỷ đồng/năm
- Tổng Diện tích gieo trồng hàng năm đạt: 1.590 ha.
- Thu nhập bình quân đầu người: 40 triệu đồng trở lên /người/năm.
- Dân số trung bình: 8.450 người .
  - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giảm từ 1,5- 2% năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 còn dưới 6%.
  - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,4% năm.
  - Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia: 100%.
  -Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 95%
  - Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 45%.
  - Duy trì mức đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.
- Số bác sỹ/nghìn dân: 1 bác sỹ.
  - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 35% trên cả 3 cấp học.
- Số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm: 80%
- Số thôn, làng đạt thôn, làng văn hóa 100%
- Tỷ lệ thôn, làng đảm bảo khu dân cư “an toàn về an ninh trật tự” đạt 100%.
- Tỷ lệ thanh niên khám tuyển đạt 100% và trúng tuyển nhập ngũ đạt 100%.
  IV. Nhiệm vụ và giải pháp:
  1. Về kinh tế:

  a) Nông nghiệp: Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Bố trí hợp lý cây trồng trên diện tích thường bị hạn, phát triển các loại cây dài ngày mang lại giá trị kinh tế cao như cà phê, tiêu thay thế dần diện tích lúa rẫy năng suất thấp. Triệt để khai thác diện tích cây lúa nước, tận dụng tối đa diện tích trong lô cao su trồng mới để phát triển cây lúa cạn năng suất cao. Thực hiện tái canh cây cà phê gắn với sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; hướng dẫn tái canh cây cà phê;  đầu tư thâm canh các loại cà phê, tiêu hiện có, áp dụng công nghệ mới, phòng trừ dịch bệnh. Chú trọng hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc, bảo quản tốt sản phẩm sau thu hoạch.
Tập trung đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển mô hình trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Phấn đấu đến 2021 tổng đàn bò đạt 1000 con, đàn heo đạt 5.000 con.
b) Xây dựng, quy hoạch, tài nguyên môi trường:
Tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp thu mua chế biến nông, lâm sản; cung ứng vật tư hàng hóa thiết yếu sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chú trọng việc gắn phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững; đặc biệt chú trọng quản lý đất đai, đất quy hoạch; Chủ động quản lý tài nguyên nước,  phòng, chống ô nhiễm môi trường sinh thái. Tăng cường quản lý chất thải; xây dựng ý thức giữ gìn môi trường sống của các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn.
Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật đất đai; Chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động khác;
  c) Thương mại, dịch vụ, tài chính ngân sách:
Khai thác triệt để và huy động mọi nguồn thu vào ngân sách, đặc biệt chú trọng đến các biện pháp tăng thu, các khoản thu thuế, chống thất thu ngân sách. Đảm bảo công khai dự toán thu-chi ngân sách; đáp ứng nhu cầu chi ngân sách thường xuyên, chi đầu tư phát triển; nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu đột xuất; đảm bảo nguồn dự phòng theo quy định.
  Tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống bán lẻ, bán buôn trên địa bàn phát triển, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của nhân dân. Tạo điều kiện để tổ chức và cá nhân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu; phấn đấu đảm bảo mức tăng thu ngân sách hàng năm đạt 5%năm. Thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng Luật Ngân sách.
  2. Về văn hóa - xã hội:
a) Về giáo dục - đào tạo:
  Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục; khuyến khích mở các lớp tư thục; phát triển sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục củng cố và nâng cao mức độ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, chống tái mù chữ. Đến năm 2021 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên được chuẩn hóa và trên chuẩn.
  b)  Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dân số - KHHGĐ
Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị tại Trạm  y tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình chính sách. Thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các bệnh xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Phấn đấu đến năm 2021, tỷ lệ tăng dân số 1,3%; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
c) Văn hoá - thông tin, thể thao và truyền thanh:
  Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, trong đó chú trọng xây dựng thôn, làng, công sở, gia đình văn hóa; coi trọng các hoạt động bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc và đẩy lùi hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2021 có từ 100% thôn, làng đạt chuẩn văn hóa, 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
Chú trọng phát triển phong trào thể dục, thể thao, khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ gia đình đầu tư xây dựng khu tập luyện thể thao, nơi vui chơi cho thanh thiếu niên theo phương châm xã hội hoá. Thực hiện phong trào toàn dân luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ. Nâng cao chất lượng các chương trình truyền thanh nhằm chuyển tải kịp thời các thông tin quan trọng của đất nước, tỉnh, huyện đến với cán bộ và nhân dân trên địa bàn.
d) Việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội
  Tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề cho lao động ở các làng đồng bào DTTS, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động; Huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, nhằm tạo ra những chuyển biến cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội ở các làng đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến năm 2021, mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5-2% và còn dưới 6%. Thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội; chính sách người có công; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện.
đ) Công tác dân tộc, tôn giáo
Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, ưu tiên triển khai các chương trình dự án về giảm nghèo bền vững. Có chính sách ưu tiên chăm lo ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo có tư cách pháp nhân hoạt động theo đúng pháp luật. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc liên quan đến tôn giáo, trong đó chú trọng việc đối thoại trực tiếp; không để nảy sinh các vụ việc phức tạp; góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các thế lực thù địch, các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc và các tôn giáo trên địa bàn.
3. Về công tác quốc phòng, an ninh:
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thực sự vững chắc; nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân và dự bị động viên; tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án, các kế hoạch, đảm bảo tính khoa học.
Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án A2; kiên quyết đấu tranh không để phục hồi tổ chức phản động, không để xảy ra tình trạng vượt biên, xâm nhập, biểu tình, bạo loạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự;
Duy trì thường xuyên chế độ tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư tồn đọng hoặc vượt cấp.
Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2021 là nhiệm vụ của toàn Đảng và toàn dân xã nhà. UBND xã rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, Đảng uỷ, HĐND xã, sự phối hợp của UBMTTQ xã và các đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra ./.    
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png