THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2015-2020
1. Kết quả phát triển về kinh tế
Trồng trọt: Nhờ thực hiện tốt các định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác khuyến nông, phòng trừ dịch bệnh... tình hình kinh tế của xã ngày càng phát triển, diện tích gieo trồng hàng năm ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, diện tích cây công nghiệp ngày càng tăng lên. Hiện toàn xã có tổng diện tích gieo trồng là 1.559 ha1 tăng 26 ha so năm 2011. Trong đó cây hàng năm 236 ha2. Cây công nghiệp dài ngày 1.306 ha3.
  Mặc dù UBND xã thường xuyên chỉ đạo công tác phòng chống hạn và phân bổ lịch tưới tiêu, đảm bảo lượng nước tưới cho các loại cây trồng, đặc biệt là cây ngắn ngày như lúa, song tình trạng thiếu nước cục bộ vận diễn ra, dẫn đến diện tích gieo xạ vụ lúa Đông Xuân tuy đạt về diện tích như năng xuất chưa đạt so kế hoạch, cụ thể:
Vụ lúa Đông xuân năm 2010 – 2011 bị hạn 47,34 ha và 12,01 ha bị mất trắng. Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo sản xuất đông xuân theo hướng khắc phục tình trạng hạn hán. Vụ đông xuân 2011-2012 diện tích bỏ hoang 02 ha, do không có nước tưới. Vụ đông xuân 2012-2013 diện tích bỏ hoang 10 ha, diện tích khô hạn và thiếu nước là 21,1 ha, sản lượng lúa đông xuân chỉ đạt 2,5 – 3 tấn/ha. Vụ đông xuân năm 2013-2014 diện tích khô hạn mất trắng là 4,5 ha, sản lượng lúa đông xuân chỉ đạt 3,5 -4 tấn/ha. Năm 2015, diện tích lúa Đông Xuân bị khô hạn mất trắng và diện tích lúa thiếu nước làm giảm năng xuất là 27.83 ha, trong đó diện tích lúa mất trắng là 1.71 ha, diện tích lúa giảm năng xuất là 26.12 ha, sản lượng lúa Đông Xuân chỉ đạt 2.5 - 3 tấn/ha.
Về chăn nuôi, đã đầu tư cải thiện chất lượng đàn gia súc, nâng số lượng bò từ 578 (năm 2011) lên 719 con (năm 2015), đàn lợn từ 650 con (năm 2011) lên 2015 con (năm 2015); nhân dân đã bước đầu đưa chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh và chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Công tác tiêm phòng, vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ được thực hiện chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng hàng năm đạt trên 95% trở lên.
2. Công tác xây dựng nông thôn mới:
Trên cơ sở điều tra thực trạng nông thôn của xã Thăng Hưng, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của xã đã được phê duyệt.
Đã triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dân xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí chưa cần sự hổ trợ đầu tư của Nhà nước. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, kết quả đạt được như sau: đã vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, làm vệ sinh, cải tạo vườn tạp, hiện nay đã có 95% hộ dân đã thực hiện. Thực hiện sữa chữa, san ủi và làm đường ra các cánh đồng là 16 km với 220 ngày công tổng số tiền quyên góp là 30.350.000 đồng.
          Thực hiện chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay toàn xã đã thực hiện làm đường bê tông hóa với tổng chiều dài 7.348m với tổng số tiền nhân dân đóng góp 1.631.025.000 đồng và 3774 ngày công. Hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí đó là: Quy hoạch, Thuỷ lợi, điện, văn hoá, hình thức tổ chức sản xuất, bưu điện, thu nhập, nhà ở dân cư, chợ , tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí trường học.
3.Tài nguyên- Môi trường:
Trong nhiệm kỳ qua, UBND xã đã tiến hành lập thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho 19 hồ sơ với tổng diện tích 142.638 m2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 315 bộ với diện tích 895.232.1 m2. Chuyãøn muûc âêch sæí duûng âáút 12 træåìng håüp våïi täøng diãûn têch 56.140m2. Hoàn tất 25 trường hợp cấp đổi cấp lại với diện tích 372.542 m2. Thực hiện cấp giấy phép xây dựng 21 hồ sơ. Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã tiến hành cấp  đất cho 6 hộ tại thôn 6 thiếu đất sản xuất với diện tích 3.08 ha, trong đó 01 hộ, UBND xã đã vận động gia đình, thực hiện việc tặng cho với diện tích 0.4 ha. 
4.Tài chính: Công tác thu chi ngân sách có bước phát triển mới, hầu hết các năm, nguồn thu đều đạt so kế hoạch đề ra, Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2011-2016 là 18.619.758.817  đồng[1].  
Chi ngân sách nhà nước đã từng bước được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, giảm dần bao cấp, bao biện trong chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước; hàng năm đã tăng tỷ lệ chi cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ thu hút và khuyến kích đầu tư dưới nhiều hình thức; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu chi cho củng cố quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổng chi ngân sách 5 năm là  15.631.181.359 đồng2
 
 
1. Năm 2011, tổng thu ngân sách 3.196.185.267 đồng đạt 190% kế hoạch, thu địa phương 1.719.663.267 đồng đạt 337% kế hoạch; năm 2012 tổng thu ngân sách 3.616.131.736 đồng đạt 178% kế hoạch, thu địa phương 2.565.036.736 đồng đạt 169% kế hoạch, năm 2013 tổng thu ngân sách 3.238.012.505 đồng đạt 122% kế hoạch, thu địa phương 11.591.334.505 đồng đạt 111% kế hoạch, năm 2014 tổng thu ngân sách 3.784.743.900 đồng đạt 124.29% kế hoạch, thu địa phương 661.757.900 đồng đạt 68% kế hoạch, năm 2015 tổng thu ngân sách 4.784.685.409 đồng đạt 157.25% kế hoạch, thu địa phương 446.112.409 đồng đạt 97.4% kế hoạch.
2. Tổng chi ngân sách nhà nước theo từng năm như sau: năm 2011 tổng chi ngân sách xã là 1.955.641.545 đồng đạt 116% dự toán,  năm 2012 tổng chi ngân sách xã là 3.012.516.207 đồng đạt 148% dự toán, năm 2013 tổng chi ngân sách xã là 3.120.023.098 đồng đạt 109% dự toán, năm 2014 tổng chi ngân sách xã là 3.141.573.172 đồng đạt 103% dự toán, năm 2015 tổng chi ngân sách xã là 4.401.427.337 đồng đạt 145.53% dự toán
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png