ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025
 
 Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn được cải thiện về nhiều mặt; cơ sở hạ tầng được đầu tư ở tiến độ nhanh; đội ngũ cán bộ, công chức đã được chuẩn hóa đáng kể về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tôn giáo được củng cố vững chắc. Đó là những thuận lợi rất cơ bản cần được phát huy trong nhiệm kỳ tới. Giai đoạn 2020-2025 xã Ia O tiếp tục được sự quan tâm đầu tư từ các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước, đặc biệt là từ các chương trình mục tiêu Quốc gia của chính phủ, trong đó chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện trọng tâm để đảng bộ và nhân dân xã nhà phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Tiềm lực, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, con người trên địa bàn khá dồi dào là cơ sở chủ chốt để đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, thời tiết, giá cả thị trường dự lường sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; quá trình phân hóa giàu nghèo giữa vùng người kinh và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường sẽ tác động nhất định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên chạy theo lối sống thực dụng làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền xã. Mặt khác trình độ dân trí, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở một số thôn, làng trong vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế nhiều mặt. Đó là những thách thức lớn đòi hỏi cán bộ, và nhân dân các dân tộc trong xã phải ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII đề ra.
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020-2025.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, dự kiến tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ tác động mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như xã Ia O nói riêng, tuy nhiên trên nền tảng kết quả thực hiện các mục tiêu của các năm qua, xã Ia O đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển phù hợp với tinh hình chung như sau:
1. Mục tiêu tổng quát.
Quán triệt và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của xã; kiên định sự nghiệp đổi mới, bám sát các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội XVI đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội XVII đảng bộ huyện và Nghị quyết đại hội VIII đảng bộ xã đã đề ra; Tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, vị trí địa lý, nguồn nhân lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội như: xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh; phát huy dân chủ trong mọi mặt của đời sống xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong địa bàn. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của từng năm và của cả nhiệm kỳ. Tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh, toàn diện. Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu.
2.1. Chỉ tiêu kinh tế.
- Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 là 1.762 ha (tăng do chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp theo NQ 100). Trong đó: Cây lương thực 101 ha; cây tinh bột có củ 90 ha; cây thực phẩm 65 ha; cây công nghiệp ngắn ngày 10 ha; cây công nghiệp dài ngày 1446; cây ăn quả 50 ha.
- Đàn gia súc binh quân hàng năm tăng 10%. Hình thành 3-4 mô hình trang trại chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung.
- Tổng thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm
          - Tổng chi ngân sách tăng bình quân 10%/năm
- Thu nhập bình quân đầu người: 45.000.000đ/người/năm (tăng 15.000.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020).
2.2 Chỉ tiêu văn hóa - xã hội.
- Dân số trung bình 4.169 người.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25% (giảm 0,15 % so với năm 2020).
- Số học sinh trên địa bàn 1400 học sinh (tăng 241 học sinh).
- Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và 98% học sinh tốt nghiệp THCS. Duy trì sĩ số học sinh: Bậc Mầm non 100%, Tiểu học 99 %, THCS 98%. Duy trì kết quả hoàn thành phổ cập các bậc học.
- Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 6%.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi 7% (giảm 2,6% so với năm 2020).
- Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đủ liều đạt 100%.
- Phấn đấu 4/5 thôn làng đạt chuẩn văn hóa, 75% hộ gia đình văn hóa.
- Phấn đấu mổi thôn làng có 01 bộ cồng chiêng hoàn chỉnh.
- Không còn hộ chính sách khó khăn về nhà ở.
- Số lao động được giải quyết việc mới hàng năm tăng 10% lao động.
- Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 100% so với tổng số dân.
3. Chỉ tiêu môi trường.
- Tỷ lệ dân số được sự dụng nước hợp vệ sinh là 100%.
- Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách đạt 50,5%.
- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt trên 100%.
4. Chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới.
- Hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.
5. Các chỉ về an ninh quốc phòng.
          - Tỷ lệ khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100%.
          - Tỷ lệ đăng ký độ tuổi 17 đạt 100%.
          - Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100%.
          - Giữ vững ANCT – TTATXH; 100% cán bộ lực lượng công an xã HTTNV trở lên; 80% số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn được phát hiện vá xử lý theo quy định cuả pháp luật.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.
1. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế.
- Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; Chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý, chú trọng việc áp dụng các tiến bộ KH-KT trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. ưu tiên, thu hút đầu tư phát triển các loại hình kinh tế, hoạt động kinh doanh, dịch vụ  nhằm khai thác tiềm năng và giải quyết hiệu quả nguồn lao động tại chỗ. Tranh thủ hỗ trợ, chuyển giao, cung ứng giống, kỹ thuật sản xuất cho nông dân, nhất là người dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Tăng cường mở rộng diện tích cây Công nghiệp dài ngày có hiệu quả kinh tế, đa dạng hoá các loại cây ăn quả; đẩy mạnh tái canh cà phê, điều bằng các loại giống mới có chất lượng; duy trì diện tích cao cu hiện có, mở rộng diện tích cây điều, bắp, rau, đậu, cây ăn trái; xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê, cải tạo có hiệu quả vườn tạp. Chú trọng hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại, bảo quản tốt sản phẩm sau thu hoạch. Nghiên cứu xây dựng dự án, kế hoạch, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để hướng dẫn Nhân dân đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi đại gia súc theo hướng mô hình trang trại gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án vốn vay đầu tư cho phát triển chăn nuôi; chú trọng phát triển các dịch vụ thú y, chủ động phòng, chống và xử lý dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
- Phối hợp tốt với các Doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân để giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển, mở rộng trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, sinh hoạt đời sống, thu nhập, trao đổi hàng hóa cho nhân dân. Góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, bảo đam an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Thương mại dịch vụ: Tập trung khuyến khách phát triển nhanh mạng lưới phân phối, nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa đặc biệt các mặt hàng thiết yếu như vật tư, nhiên liệu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.
- Tập trung mọi nguồn thu vào Ngân sách nhà nước và ngân sách xã, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không lạm thu và chống thất thu. Phấn đấu chi Ngân sách đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10%. Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và  những công trình, dự án cần ưu tiên, để triển khai lập thủ tục đề nghị đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ. Chủ động xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắcvà hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện đầu tư nhanh chóng có hiệu quả, dự kiến đầu tư xây dựng 13 công trình với số vốn 20 tỷ 460 triệu đồng.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện đến năm 2025 xã hòan thành xây dựng nông thôn mới;  Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới một cách sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phấn đấu đưa bộ mặt nông thôn của xã nhà khởi sắc rõ nét và thường xuyên duy trì, củng cố hoàn thiện hơn vào những năm tiếp theo.
2. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa – xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường; từng bước nâng cao tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi, học sinh khá, giỏi; giảm dần tỷ lệ học sinh yếu kém. Quan tâm đến công tác giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm dần khoảng cách về trình độ dân trí giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng người kinh. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp hiệu quả với các gia đình học sinh huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, giảm học sinh bỏ học, đảm bảo tốt về an ninh học đường; tỷ lệ huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi hàng năm đạt 100%. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác dạy và học của các nhà trường. Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo: Tăng cường giáo dục thể chất, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường, tiếp tục đổi mới công tác thi cử. Đề xuất chính sách hỗ trợ để khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tham gia phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; Kiên quyết ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu đào tạo dạy nghề cho thanh niên.
- Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia và công tác phòng chống dịch bệnh cộng đồng. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho toan dân, chú trọng công tác khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị y tế... Đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch. Tăng cường công tác truyền thông dân số, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Vận động các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 85% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025 hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã xuống còn 1,25%.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động chính trị kỷ niệm các ngày lễ với các nội dung hình thức đa dạng, phong phú; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình. Phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao quần chúng, tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Chú trọng duy trì và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, những ấn phẩm độc hại, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của các dân tộc. Chú trọng xây dựng củng cố làng văn hóa, gia đình văn hóa đảm bảo thực chất. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu 90% thôn làng đạt chuẩn văn hóa, 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh, của Bưu điện văn hóa xã, đảm bảo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được truyền đạt sâu rộng trong quần chúng nhân dân, không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
- Chăm lo tốt các diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn xã, đảm bảo cấp phát đầy đủ các chế độ lương và trợ cấp đến các đối tượng theo quy định. 
- Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em.
- Tăng cường công tác giải quyết việc làm, phấn đấu giải quyết việc làm mới hàng năm. Tập trung đẩy mạnh cho vay vốn từ các nguồn quỹ (xóa đói giảm nghèo, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn quỹ tín dụng của các đoàn thể) để hộ nghèo có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, đảm bảo nguồn thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm hộ nghèo (theo tiêu chí mới), tăng hộ khá theo hướng bền vững và lâu dài. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 6%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Tăng cường vận động các quỹ xã hội để chăm lo đời sống, nhà ở, việc làm cho các hộ gia đình chính sách có công và các đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội.
- Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật mọi trường hợp vi phạm chính sách đất đai; quản lý và sử dụng đúng mục đích diện tích quy hoạch dự phòng của xã; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; cộng đồng trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sạch; phát hiện, tố giác, phê bình, kiểm điểm và đề nghị xử lý nghiêm túc mọi cá nhân, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp tự bảo vệ môi trường, tự xử lý nước, rác thải có hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường. Huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng khu chứa rác thải theo quy hoạch tại làng Grang với diện tích 2 ha.
3. Nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại.
- Tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hàng năm kịp thời ban hành Nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với BCH quân sự huyện tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên; duy trì lực lượng dân quân đạt 1,8% dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân; hoàn thành 100% chỉ tiêu, khám tuyển và giao quân hàng năm;. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Ban chi huy Quân sự xã; thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân hàng năm; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án phòng thủ, các kế hoạch tác chiến phòng bị, để đảm bảo ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống xảy ra.
- Tập trung tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân về chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thông qua đó để củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kiên quyết không để quần chúng nhân dân trên địa bàn bị bọn xấu kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh phát động các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn thôn làng, cụm dân cư. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh trong các ngày lễ, tết và thời gian cao điểm; xây dựng kế hoạch kiên quyết đấu tranh đối với các đối tượng lợi dụng tự do tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thành lập củng cố và phát huy vai trò của các tổ an ninh nhân dân tại các khu dân cư; củng cố, kiện toàn nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ tự quản an toàn giao thông; thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra, trấn áp tội phạm, thông qua đó để phát động phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; thực hiện văn hóa trong tham gia giao thông, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.
         - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính; Tăng cường chế độ trách nhiệm từng cán bộ, công chức và người đứng đầu, xác định rõ các mối quan hệ phối hợp, lề lối làm việc giữa các ngành, có sự phân công hợp lý, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tránh lạm quyền.
          - Chú trọng việc thực hiện quy chế làm việc, phát huy chế độ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đảm bảo thực sự gần dân, phục vụ tốt nhu cầu của công dân và tổ chức.
- Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách, các quỹ vận động trong dân; Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản công các ngành thuộc xã, các thôn làng để kịp thời phát hiện và điều chỉnh những bất cập.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản liên quan đến lĩnh vực tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo có tư cách pháp nhân hoạt động theo đúng pháp luật. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc liên quan đến tôn giáo, trong đó chú trọng việc đối thoại trực tiếp; không để nảy sinh các vụ việc phức tạp; góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các thế lực thù địch, các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất ổn định xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia; kiên quyết loại bỏ “Tin lành Đê ga” và một số tà đạo khác ra khỏi đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo và các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về tôn giáo; đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý tôn giáo trong tình hình mới.
III. THEO DÕI, GIÁM SÁT.
- Triển khai kế hoạch này đến các ngành, đoàn thể xã và các Ban nhân dân các thôn, làng. Đề nghị Đảng ủy, HĐND, mặt trận và các đoàn thể chỉ đạo, phối hợp triển khai, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện bản kế hoạch theo tháng, quý. Thường xuyên rà soát, đối chiếu với các chỉ tiêu, giải pháp đề ra.
- Giao cán bộ phụ trách các ngành theo dõi các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện của ngành mình và đánh giá kết quả thực hiện.
- Định kỳ 6 tháng và cuối năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Kế hoạch. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm tổng hợp đánh giá và báo cáo định kỳ theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Trình Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết phê chuẩn bản Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 để đưa vào thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã.
- Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng lĩnh vực đã đề xuất trong bản kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Định kỳ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện lên Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, HĐND xã.
- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ban ngành, Ban nhân dân các thôn, làng tuyên truyền, công khai bản kế hoạch và tổ chức thực hiện.
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Thường xuyên phối hợp giám sát việc thực hiện
 
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png