dhpt-(1).png

A- Dự báo tình hình:
Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và của huyện, kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước phát triển khá nhanh, đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện về nhiều mặt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững ổn định. Đó là những thuận lợi rất cơ bản cần được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
Là một xã có địa bàn chạy dài, xuất phát từ  nền kinh tế thấp, tình hình trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn, điều kiện thời tiết ngày một diễn biến thất thường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, an ninh trật tự,thoonninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định. Đó là những thách thức lớn đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã phải ra sức phấn đấu, vượt qua để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra.
B- Phương hướng, mục tiêu tổng quát:
          Tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, vị trí địa lý, nguồn nhân lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, đi đôi với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc như: xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng chính quyền, mặt trận các đoàn thể thực sự vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong xã.
- Xây dựng lực lượng công an, quân sự địa phương thực sự vững mạnh và có độ tin cậy cao để giữ vững ANCT – TTATXH.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện.
C – Các chỉ tiêu cụ thể:
          - Tổng diện tích gieo trồng 3.208 ha. ổn định diện tích cây công nghiệp dài ngày, chú trọng một số cây trồng chủ lực của xã nhà như: cây cà phê ,cây hồ tiêu ; tái canh cà phê từ những vườn già cỗi. Cố gắng duy trì diện tích cây hồ tiêu thực tế còn lại của xã; Chú trọng đầu tư thâm canh tăng năng suất đối với cây cà phê 4 – 4,5 tấn /ha, cây tiêu đạt 5 – 6 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực quy hạt đạt 4.664 tấn/năm
          - Duy trì đàn bò từ 1.741 con, đàn heo 2.246 con, gia cầm   khoảng 15.000 con.
- Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu/ người/năm.
- Tổng thu ngân sách hàng năm đạt kế hoạch UBND huyện giao
- Huy động trẻ em đến trường,  học sinh chuyên cần đạt 99%.
- Giữ vững danh hiệu phổ cập ở cả ba cấp học. Xây dựng 3 trường học đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em xuống dưới 10%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,3%.
- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%.
- có 80% hộ gia đình văn hóa, 100%  thôn, làng văn hoá, công sở đạt đơn vị văn hóa tiêu biểu.
- Phấn đấu xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn theo quy định.
         - Hoàn thành 100% các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Hàng năm thực hiện đạt 100% công tác đăng ký độ tuổi, khám tuyển và nhập ngũ, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên là 15%.
- Giữ vững danh hiệu TCCS đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
- 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Phấn đấu mỗi năm phát triển từ 8-10 % đảng viên mới.
          - Hàng năm có 100% tổ chức đoàn thể vững mạnh.
          - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 85%        
D- Nhiệm vụ và giải pháp:
          1-Về kinh tế:
          1.1 Sản xuất nông nghiệp:
          - Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; chú trọng áp dụng KHKT, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng và có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
- Về chăn nuôi: Phát triển đàn gia súc theo hướng lai hoá, nạc hoá, khuyến khích các mô hình chăn nuôi tập trung. Chú trọng công tác phòng dịch không để đàn gia súc, gia cầm bị dịch bệnh.
1.2. Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:
Triệt để tận dụng vị trí địa lý thuận lợi để đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, đa dạng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để tạo việc làm, tăng thu nhập, nhằm ổn định đời sống cho nhân dân.
1.3- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:
Tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, đời sống và quốc phòng - an ninh. Phát huy nội lực xây dựng đường nội thôn, đường ra khu sản xuất. Hoàn thiện hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng ở 4 thôn làng còn lại. Đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã.
1.4- Tài chính ngân sách:
Hàng năm, chủ động phát triển nguồn thu trên cơ sở thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát để chống thất thu, quan tâm thực hiện tốt chính sách miễn giảm thuế, công khai thuế theo quy định để khuyến khích sản xuất. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Chính quyền và phát huy vai trò vận động quần chúng của Mặt trận các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách theo kế hoạch được duyệt đảm bảo cân đối thu - chi và tiết kiệm theo quy định, đảm bảo các yêu cầu chi thường xuyên, phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.
          2- Văn hóa - xã hội:
          2.1. Giáo dục – đào tạo:
          - Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục, chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục, chống bệnh thành tích. Quan tâm đến công tác giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm dần khoảng cách về trình độ dân trí giữa làng đồng bào dân tộc thiểu số và thôn người kinh, đảm bảo tốt về an ninh học đường.
          2.2. Công tác dân số - y tế:
          - Triển khai có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia về tiêm chủng mở rộng; Phòng, chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Phối hợp với Phòng y tế huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân của Trạm y tế xã. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, kịp thời khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng. Phát huy vai trò của các cộng tác viên dân số tại các thôn, làng, kết hợp với việc đẩy mạnh các biện pháp truyền thông dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, kiềm chế hiệu quả sự gia tăng dân số.
          2.3. Công tác Chính sách xã hội – Xóa đói giảm nghèo:
Có kế hoạch cụ thể giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế tăng thu nhập đi tới thoát nghèo bền vững. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 giai đoạn III, nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo, nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, nâng dần mức sống của nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
          2.4. Văn hóa, thông tin - thể dục thể thao:
- Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, của lực lượng cốt cán và cán bộ, đảng viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên, các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng thôn, làng, gia đình văn hóa.
Mỗi năm tổ chức từ 2 đến 3 phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Chú trọng duy trì và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; Duy trì phát huy lễ hội cồng chiêng trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, bài trừ các hủ tục lạc hậu, những ấn phẩm độc hại, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của các dân tộc.
2.5. Công tác tôn giáo:
Quán triệt sâu sắc nhận thức của cả hệ thống chính trị về quan điểm, chủ chương của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vấn đề liên quan đến tôn giáo, đảm bảo các quyền tự do tôn giáo của người dân. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dân tộc, tôn giáo để kích động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
          3- Quốc phòng, an ninh:
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của huyện ủy, UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, định kỳ hàng năm ban hành Nghị quyết và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với BCH quân sự huyện tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân và dự bị động viên. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.
Triển khai thực hiện tốt Thông tư số: 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, Cơ quan, Doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; Chủ động xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh trong các ngày lễ, tết và thời gian cao điểm, xây dựng kế hoạch kiên quyết đấu tranh đối với các đối tượng lợi dụng tự do tôn giáo để vi phạm pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thành lập củng cố và phát huy vai trò của các tổ an ninh nhân dân tại các khu dân cư, tổ tự quản an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn. Thông qua đó để phát động phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.
          4- Công tác xây dựng Đảng:
4.1.  Xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng:
          Chú trọng việc quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy và huyện ủy, nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, khơi dậy và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các dân tộc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn công tác giáo dục chính trị - tư tưởng với triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
4.2. Xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ:
Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo theo đúng quy trình, hướng dẫn của tỉnh ủy, huyện ủy. Trong đó, chú trọng việc quy hoạch cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số. Rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 để có kế hoạch cử đi đào tạo bồi dưỡng nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
4.3. Đổi mới phương thức lãnh đạo và củng cố tổ chức Đảng:
 Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa công tác lãnh, chỉ đạo thành quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm giữa chức năng Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, điều hành, tránh sự bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp uỷ.
Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc, đảm bảo nghị quyết của đảng thực sự đi vào cuộc sống.
4.4. Công tác kiểm tra, giám sát:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, tập trung vào những nội dung chủ yếu: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc về tự kiểm tra, kiểm tra theo kế hoạch của huyện uỷ. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc giải quyết nhanh, hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4.5. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành thường xuyên chế độ tự phê bình và phê bình, nhất là trong Đảng uỷ, cán bộ chủ chốt, gắn với lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong BTV, BCH và trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề của từng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc hơn trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
5- Công tác xây dựng chính quyền:
Phát huy chức năng giám sát của HĐND theo luật định. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của UBND, của đội ngũ công chức cấp xã trong thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng công tác ban hành Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát đối với hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo không ngừng mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào những nơi, những việc còn nhiều vướng mắc, phiền hà cho dân.
 6- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể:
 Tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức vận động quần chúng theo hướng sâu sát cơ sở và phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc, từng thôn, làng. Không ngừng phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên tất cả các mặt của đời sống xã hội mà trực tiếp là những vấn đề có liên quan đến người dân. Đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu để mọi người nhận thức và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng chỉ đạo xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.           Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, triển khai quán triệt kịp thời Nghị quyết của Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.     
          Lãnh đạo gắn với kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời trong quá trình thực hiện, xây dựng quy chế hoạt động của cấp uỷ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện phân công nhiệm vụ từng cấp uỷ, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên. Chỉ đạo chính quyền, mặt trận các đoàn thể xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức mình.
Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban chấp hành đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, đảm bảo kỉ cương, kỉ luật, giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chính quyền và đoàn thể, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, chú trọng công tác quần chúng tham gia góp ý xây dựng đảng và tổ chức cơ sở đảng.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ từng chức danh, bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png