dhpt-(1).png
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; chú trọng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, tập trung xây dựng Nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xã. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của từng năm và của cả nhiệm kỳ kỳ 2020 - 2025, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo xây dựng xã IaLâu phát triển toàn diện theo hướng bền vững.   
  2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Tổng diện tích gieo trồng: 4.040 ha
- Thu nhập trên 1 ha diện tích: 100 triệu đồng trở lên
- Tổng sản lượng lượng thực quy hạt đạt 24.240 tấn.
- Tổng đàn gia súc: từ 6.000 con trở lên (chưa tính trang trại của doanh nghiệp chăn nuôi). Gia cầm, thuỷ cầm từ 50.000 con trở lên.
- Thu ngân sách địa phương hàng năm tăng bình quân từ 6% đến 8%.
- Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM, giữ vững các tiêu chí đã đạt và từng bước nâng cao.
- Thu nhập bình quân đầu người đến 2025 là: 60 triệu đồng/người/năm
- Tỷ lệ trường đạt trường chuẩn quốc gia là 100%
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1%/năm, đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 30%
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 99%.
- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên duy trì mức 1,25%.
- Tỷ lệ thôn làng văn hoá 90%, gia đình văn hoá 87%.
- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%
 - Giữ vững xã vững về quốc phòng- an ninh.
- Phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Chi bộ có chi ủy đạt 100%.
- Bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng: 100%.
- 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Kết nạp đảng viên mới hàng năm 4% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

1. Về lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Khuyến khích khởi nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông hội, tổ hội nghề nghiệp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nhất là phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap. Phát triển hợp lý các loại cây trồng, mở rộng diện tích cây điều, lúa nước; điều chỉnh diện tích mỳ, bắp, rau, cây ăn quả và cây dược liệu gắn với thị trường; đến năm 2025 có 523 ha điều, 50 ha cây ăn trái, 23 ha cây dược liệu; diện tích lúa nước 2 vụ là 980 ha, lúa nước 1 vụ 350 ha, lúa cạn 70 ha, mỳ 1.160ha, lang 150 ha, 450ha đậu các loại, 170 ha rau các loại, cây khác 164ha.

2. Công nghiệp – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ và thu hút đầu tư
Phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, tích cực khích lệ mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vào điạ bàn thực hiện các dự án: như năng lượng tái tạo, trang trại nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ. Quan tâm và hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nông trại; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình nông hội, tổ nghề nghiệp hoạt động theo đúng mục đích hiệu quả; chú trọng việc phát triển các thành phần kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Khuyến khích phát triển các hình thức liên kết chuỗi giá trị giữa các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã với kinh tế hộ nông dân, mở rộng các ngành nghề kinh doanh bao tiêu sản phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tích cực liên hệ và tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay, hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu chứng nhận lúa gạo IaLâu và thực hiện mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

3. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Chú trọng nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; phấn đấu tăng thu từ 6 đến 8%/năm trở lên (thu địa phương); thực hiện thu, chi công khai minh bạch, tiết kiệm hiệu quả đúng luật ngân sách; tăng mức đầu tư cho phát triển, giảm dần chi thường xuyên, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng tạo điều kiện để nhân dân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả, thực hiện đúng cam kết với ngân hàng, không để xảy ra tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên-môi trường và bảo vệ rừng  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm luật đất đai, luật bảo vệ và phát triển rừng; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát, thống kê sử dụng đất, hướng dẫn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, doanh nghiệp đảm bảo tiến độ của cấp trên. Tăng cường kiểm tra quản lý chất thải, xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn khu vực nông thôn và hoạt động chăn nuôi tập trung gây ra, giữ gìn môi trường, tài nguyên khoáng sản. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cấp trên giao.

5.Về giáo dục và đào tạo
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013, nâng cao chất lượng chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, chất lượng quản lý và công nghệ gắn với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phát huy vai trò của toàn dân trong việc xã hội hoá giáo dục và đào tạo, khuyến khích mở các lớp mầm non tư thục, dân lập, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài; đến năm 2025, 100% các trường đạt chuẩn quốc gia và giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.

6. Về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng:
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế, tích cực tuyên truyền hướng dẫn ăn, ở hợp vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh; chú trọng y đức nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, các chương trình dân số và phát triển, xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc; khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đến năm 2025 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,25%.

7. Về thực hiện chính sách xã hội
Tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững; hướng dẫn, bày vẽ, bắt tay chỉ việc, làm cho nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, chi tiêu hợp lý, tính toán việc làm, tăng thu nhập không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và chính sách người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện; hạn chế tình trạng dân di cư tự do, duy trì ổn định định canh, định cư. Khắc phục tâm lý ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ và nhân dân nhằm chuyển biến cơ bản về phát triển kinh tế-xã hội để giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu hợp pháp; phấn đấu đến năm 2025 giảm hộ nghèo xuống còn 2%.

8. Về văn hóa thông tin, thể dục thể thao
Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng thôn làng, công sở văn hoá, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, từng bước xây dựng hình thành 1 số loại hình thể thao thành tích cao; củng cố và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn và phát huy bộ cồng chiêng Tây nguyên, bộ cồng chiêng của dân tộc Mừơng, đàn tính hát then...thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội trên địa bàn; phát huy có hiệu quả hệ thống truyền thanh, xã, thôn, làng. Phấn đấu đến 2025 có 90% thôn làng văn hoá và 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
(Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XII trình Đại hội
Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025)
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3507119
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ialau.chuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png