Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thẩm quyền giải quyết UBND Huyện Chư Prông
Lĩnh vực Nội vụ
Cách thức thực hiện Qua mạng: Nộp hồ sơ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng.
Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo kết quả khen thưởng, chuẩn bị hiện vật khen thưởng cấp phát cho đơn vị trình khen.
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen;
- Báo cáo thành tích;
- Biên bản bình xét thi đua.
Thời hạn giải quyết
Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu.
Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể:
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét công nhận mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc năm công tác cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn
quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Điều 5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Các đối tượng sau đây thời gian nghỉ vẫn được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
a) Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước;
b) Những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế.
c) Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp loại “Lao động tiên tiến”, để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.
3. Đối với cá nhân do thuyên chuyển, điều động công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (đối với trường họp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên, phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ).
4. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học, bồi dưỡng, đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập không đạt từ loại khá trở lên; mới hợp đồng (hoặc tuyển dụng) vào làm việc dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
Căn cứ pháp lý
- Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;
- Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thuởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nộp hồ sơ
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- 32734-Mau_bao_cao_thanh_tich_de_nghi_tang_danh_hieu_lao_dong_tien_tien.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png