Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Chư Prông

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND huyện Chư Prông ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai trên địa bàn huyện như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

Đối tượng lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

- Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện.

- HĐND và UBND các xã, thị trấn.

2. Nội dung lấy ý kiến:

a) Lấy ý kiến toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của Dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyếtsố 170/NQ-CP.

c) Ngoài ra, lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

- Các tầng lớp Nhân dân ở địa phương: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơ quan nhà nước ở địa phương; tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường , địa chỉ: 16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; hoặc Hộp thư điện tử: Tnmtchuprong@gmail.com).

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; HĐND-UBND cấp huyện, cấp xã. Ý kiến góp ý tại Hội nghị được Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực tổng hợp để tham mưu UBND huyện báo cáo gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Góp ý trực tiếp thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và qua website: luatdatdai.monre.gov.vn.

4. Thời gian lấy ý kiến:

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 01 tháng 02năm 2023 và kết thúc vào ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Xem chi tiết Dự thảo tại:

https://chuprong.gialai.gov.vn/getattachment/chuyen-muc/Hoi-%C4%91ap-Gop-y/Y-kien-xay-dung-Du-thao-VB-QPPL-tinh/Toan-van-Du-thao-Luat-%C4%90at-%C4%91ai-sua-%C4%91oi.docx.aspx