LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua đối với nội dung “Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Đây là Nghị quyết có đối tượng tác động rộng lớn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Vì vậy, để đảm bảo sự thống nhất và phù hợp, UBND huyện đề nghị nhân dân trên địa bàn góp ý vào Dự thảo nội dung thu và mức thu (tối đa) do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng theo địa chỉ https://form.gov.vn/-QSEHl

* Nội dung thu và mức thu (tối đa) cụ thể như sau:

Zalo
Zalo
Zalo

2. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết: Nghị quyết được trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.