TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
                                                        NHIỆM KỲ 2016-2021
 
STT ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ ỨNG
CỬ VIÊN
SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU XEM TIỂU SỬ
TÓM TẮT
01 Số 1, gồm: Thị trấn Chư Prông và xã Ia Kly 07 04 Don-vi-bau-cu-so-1.pdf 
02 Số 2, gồm 02 xã Bàu Cạn và Ia Phìn 07 04 Don-vi-bau-cu-so-2.pdf 
03 Số 3, gồm 02 xã Thăng Hưng, Bình Giáo 07 04 Don-vi-bau-cu-so-3.pdf 
04 Số 4, gồm 02 xã Ia Drang, Ia Bòong 07 04  Don-vi-bau-cu-so-4.pdf
05 Số 5, gồm 02 xã Ia O, Ia Puch 05 03  Don-vi-bau-cu-so-5.pdf
06 Số 6, gồm 02 xã Ia Me, Ia Pia 07 04  Din-vi-bau-cu-so-6.pdf
07 Số 7, gồm 02 xã Ia Ga, Ia Mơ 05 03  Don-vi-bau-cu-so-7.pdf
08 Số 8, gồm 01 xã Ia Lâu 05 03  Don-vi-bau-cu-so-8.pdf
09 Số 9, gồm 01 xã ia Piơr 05 03  Don-vi-bau-cu-so-9.pdf
10 Số 10, gồm 02 xã Ia Băng, Ia Tôr 07 04  Don-vi-bau-cu-so-10.pdf
11 Số 11, gồm 02 xã Ia Vê, Ia Bang 07 04  Don-vi-bau-cu-so-11.pdf
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN